Protokół IX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 maja 2019 r.

Protokół nr IX/19

IX Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 29 maja 2019 r.

 

Obrady rozpoczęto 29 maja 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 17:19 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 19 radnych.

Obecni:

 1. Wiesław Bagniewski
 2. Waldemar Fura
 3. Józef Gawrych
 4. Grzegorz Goral
 5. Brunon Han
 6. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
 7. Zbigniew Kapusta
 8. Urszula Kempińska-Czerwińska
 9. Adam Knapik
 10. Franciszek Koszowski
 11. Andrzej Kowalski
 12. Stanisława Kuffel
 13. Angelika Macura
 14. Iwona Manys
 15. Marek Mazurek
 16. Szczepan Nowakowski
 17. Ryszard Pacek
 18. Marcin Podgórski
 19. Barbara Studzińska
 20. Grzegorz Tomaszewski
 21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

 1. Otwarcie IX sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia IX sesji dokonał Pan Adam Knapik, który powitał obecnych na sesji radnych i członków Zarządu oraz zaproszonych gości, w tym radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witając Skarbnika Powiatu w imieniu całej Rady złożył mu gratulacje z okazji zdobycia III miejsca w rankingu Dziennika Gazety Prawnej Skarbnik Samorządu 2019, w kategorii powiatów powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

Następnie na podstawie informacji z systemu do głosowania oraz podpisów złożonych na liście obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Adam Knapik poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji do zaproponowanego porządku obrad nie wpłynęła żadna propozycja zmiany i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby taki wniosek zgłosić. Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł uwag, poddał porządek obrad pod głosowanie w brzmieniu przesłanym radnym wraz z zawiadomieniem o sesji (treść w załączeniu).

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski

 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, przy 19 głosach „za”.

 

 

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Adam Knapik stwierdził, że protokół poprzedniej sesji został przesłany radnym pocztą elektroniczną oraz wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęła żadna uwaga lub protest i zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zastrzeżenia do protokołu. Wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski

 

Przewodniczący poinformował, że na 19 radnych obecnych na sali oddano 19 głosów „za” przyjęciem protokołu w przedstawionym brzmieniu, a więc protokół został przyjęty.

 

 

 1. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pani Barbara Studzińska przedstawiła Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (opracowanie w załączeniu). Dokument ten w formie elektronicznej został przesłany wszystkim radnym.

Na zakończenie w imieniu Zarządu Powiatu również pogratulowała Skarbnikowi, Panu Dariuszowi Woźniakowi zajęcia tego prestiżowego miejsca w rankingu Gazety Prawnej.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odniosła się do informacji o powstaniu w Starostwie biura terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nawiązała do wypowiedzi Starosty, jaka w tym kontekście ukazała się w prasie, że jeśli chodzi o stan środowiska, głównie powietrza, to nasz powiat jest jednym z bardziej zanieczyszczonych. Zapytała, o co ta informacja była oparta i skąd Starosta ma taką wiedzę.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że jest to informacja opracowana jeszcze w poprzedniej kadencji i więcej na ten temat mógłby powiedzieć Członek Zarządu, Pan Józef Gawrych. Rzeczywiście nasz powiat jest jednym z bardziej zanieczyszczonych jeśli chodzi o ilość smogu w powietrzu, szczególnie w okresie zimowym.

Wracając do pytania dotyczącego biura terenowego WFOŚiGW stwierdziła, że jak tylko został ogłoszony Program „Czyste powietrze” od razu się do niego zgłosiliśmy i udział Powiatu polegał na zadysponowaniu pomieszczenia na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Biuro to znajduje się na I piętrze w budynku Starostwa i bodajże 19 maja bieżącego roku zostało otwarte przez Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz Wojewodę, Pana Mikołaja Bogdanowicza. Ma to na celu przybliżenie mieszkańcom naszego oraz okolicznych powiatów możliwości, jakie daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poprosiła o informację, na podstawie której została opracowana ww. diagnoza odnośnie środowiska i stwierdziła, że rozumie, iż inicjatywa odnośnie utworzenia tego biura leżała po stronie Starosty.

 

Pani Barbara Studzińska potwierdziła dodając, że na jednej z sesji informowała, że taki program został ogłoszony i że się do niego zgłosiliśmy.

 

Pan Adam Knapik zwracając się do Starosty poprosił, żeby w przyszłości planując takie wydarzenie, jak np. wizyta Wojewody zawiadamiać o tym również radnych, gdyż osoby, które dysponowałyby czasem na pewno chętnie wzięłaby udział w tego typu spotkaniu.

 

Pani Barbara Studzińska zadeklarowała, że jeśli zaprosimy na teren naszego powiatu Wojewodę, albo Marszałka, to Przewodniczący Radny zostanie o tym powiadomiony. Jednocześnie wyjaśniła, że jeżeli chodzi o omawiane otwarcie Biura Terenowego, to organizatorem tego wydarzenia był Wojewoda oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a jako Starosta została na nie zaproszona i powiadomiona chyba dzień wcześniej o planowanym terminie wizyty Pana Wojewody.

 

 

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Adam Knapik poinformował, że w okresie sprawozdawczym uczestniczył w następujących spotkaniach:

 • 26 kwietnia 2019 r. – uroczystość zakończenia edukacji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
 • 2 maja 2019 r. – obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Świeciu (przejście korowodu z „Flagą Biało-Czerwoną” na Duży Rynek i piknik rodzinny),
 • 3 maja 2019 r. – obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Toruniu,
 • 8-9 maja 2019 r. – Międzynarodowe Forum Partnerów Powiatu Jarosławskiego (wspólnie z Sekretarz Powiatu i Dyrektor PCPR w Świeciu),
 • 11 maja 2019 r. – narada obywatelska o edukacji w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
 • 14 maja 2019 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu,
 • 22 maja 2019 r. – posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego,
 • 25 maja 2019 r. – Spotkanie Rodzin i Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – Radę Powiatu reprezentowała Pani Iwona Manys – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej,
 • 28 maja 2019 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu,
 • 28 maja 2019 r. – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z udziałem przedstawiciela PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Grudziądzu.

W trakcie wystąpienia zaprezentowano pokaz slajdów z wizyty w Jarosławiu, radni mieli również okazję obejrzeć materiały promocyjne przekazane przez tamtejszy powiat. Przewodniczący poinformował, przedstawiciele jakich samorządów uczestniczyli w Forum Partnerów Powiatu Jarosławskiego i szczegółowo omówił przebieg pobytu delegacji Powiatu Świeckiego. W szczególności zaakcentował wdrożone tam rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz oświaty, w tym rozwój szkolnictwa zawodowego. Zwrócił również uwagę na otrzymany od Starosty linoryt przedstawiający patrona Powiatu Jarosławskiego – Archanioła Michała, który został zawieszony w sali sesyjnej.

Ponadto powiadomił radnych o wszczęciu przez Wojewodę w ramach nadzoru procedury wyjaśniania zgodności z prawem podjęcia uchwały nr VII/54/19 (na wniosek skarżących) dodając, iż we wskazanym terminie ustosunkował się do otrzymanego pisma.

Podziękował również radnym za terminowe złożenie oświadczeń majątkowych i stwierdził, że Wiceprzewodniczący będzie prowadził ich weryfikację.

Następnie udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poinformowała o wypracowanym wspólnie z Komisją Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu stanowisku dot. zagospodarowania terenu przy I LO i Szkole Podstawowej nr 3 w Świeciu.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

Pan Adam Knapik poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji na jego ręce wpłynęły 3 interpelacje oraz 2 zapytania. Jako pierwszej udzielił głosu Pani Angelice Macura.

 

Pani Angelika Macura odczytała interpelację w sprawie postawienia drugiego progu zwalniającego w miejscowości Krąplewice na drodze nr 1228C – niedaleko Szkoły Podstawowej w Krąplewicach.

 

Pan Adam Knapik poinformował, że interpelacja została przekazana. Następnie stwierdził, że co prawda pismo Pani Katarzyny Kaczmarek-Sławińskiej jest skierowane do niego, ale z treści wnioskuje, że jest to interpelacja (Przewodniczący nie ma wiadomości, o jakie radna wnioskuje). Następnie zwracając się do radnej zapytał, czy chce przedstawić treść tej interpelacji, a po uzyskaniu potwierdzenia udzielił jej głosu.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska prezentując interpelację nawiązała do spotkania, jakie 15 maja 2019 roku odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe z przedstawicielami PKP, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie korytarza transportowego, bezkolizyjnego na trasie Gdańsk- Bydgoszcz. Powołując się na uzyskane informacje poprosiła o przekazanie informacji odnośnie podpisanego przez Powiat porozumienia.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że interpelacja została przekazana. Następnie poinformował, że 23 maja złożył do Starosty Świeckiego, Pani Barbary Studzińskiej interpelację i zasygnalizował, że chodziło o wystąpienia do Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu o przygotowanie statystyk za ostatnie 10 lat odnośnie zdarzeń drogowych polegających na kolizji pojazdów mechanicznych z drzewami rosnącymi przy drogach powiatowych. Przechodząc do złożonych zapytań udzielił głosu Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska przedstawiła złożone zapytanie dotyczące punktu zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg w Nowem.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że zapytanie zostało przekazane. Następnie poinformował, że on również skierował zapytanie do Starosty Świeckiego odnośnie funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa i odczytał jego treść.

Podsumowując stwierdził, że były to wszystkie wniesione interpelacje i zapytania. Dodał, że do dyskusji zgłasza się Pan Szczepan Nowakowski, ale nie udziela mu głosu, ponieważ zapytania i interpelacje składa się w formie pisemnej, a nie otrzymał od radnego takiego dokumentu do momentu rozpoczęcia sesji.

 

 

 1. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. bieżącej działalności kontrolnej.

Informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Marek Mazurek.

Stwierdził, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem pracy oraz uchwałą poszerzającą kontrolę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego w okresie pierwszych 5 miesięcy przeprowadziła dwie kontrole: kontrolę kompleksową w ZSP w Nowem i kontrolę realizacji budżetu Powiatu Świeckiego za 2018 rok.

 1. W wyniku kontroli w ZSP w Nowem Komisja opracowała 6 zaleceń. Dyrektor ZSP odpowiedziała dziś na protokół i większość z tych zaleceń albo została już aneksem wprowadzona w życie (w jednym przypadku), w innych jest wcielana i będzie wdrażana w dalszym postępowaniu. Zalecanie dotyczyły następujących kwestii:
  • w sposób bardziej szczegółowy dokonywać opisów dokumentów zakupowych z powołaniem na konkretne przepisy prawa wewnętrznego tj. Zarządzenie Dyrektora dotyczące zakupów; wyjaśnił, że odnośnie zakupów poniżej 30 tys. euro było napisane, że zakupione zgodnie z regulaminem, bez powoływania się bardziej szczegółowego; zalecenie to zostało już przez Dyrektora wdrożone i opisy będą bardziej szczegółowe;
  • dokumentować opis zgodnie ze stanem faktycznym; wyjaśnił, że chodziło o przypadek, w którym napisano, że pewne materiały kupiono w jednym dniu i w tym samym dniu je wykorzystano, co zadaniem Komisji jest nieprawidłowe; w odpowiedzi Dyrektor ZSP napisała, że od tego momentu dokumenty będą prawidłowo opisywane, zgodnie ze stanem faktycznym;
  • przestrzegać przepisów prawa przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i w treści umów wpisywać wszystkie wymagane informacje; chodziło o to, że jak wiadomo od 2017 roku obowiązuje stawka minimalna w umowach zleceniach; nieprawidłowość polegała na tym, że była tylko wpisana kwota – wartość tej umowy zlecenia w okresie miesięcznym, a umowa była zawarta na cały rok, bez podawania przewidywanej ilości godzin pracy; wiadomo, że do poprzedniego roku już nie da się wrócić, natomiast jeśli chodzi o umowy na rok 2019, to zostały już wprowadzone aneksy określające ilość czasu przewidzianego na wykonanie zadań określonych umową zleceniem;
  • w sposób prawidłowy opisywać delegacje służbowe, uwzględniając i wpisując w treści druku datę zakończenia delegacji; były delegacje, na których widniała tylko data rozpoczęcia, bez daty zakończenia tej delegacji; zalecenie to już zostało wdrożone i takich przypadków nie będzie;
  • w sposób przejrzysty, z zachowaniem wszystkich procedur dokonywać likwidacji składników majątku; Komisja likwidacyjna przedstawiła wykaz likwidowanego majątku bez określenia, co z nim się później stanie; w odpowiedzi Pani Dyrektor wyjaśniła, że był to jednostkowy przypadek i deklaruje, że w przyszłości takich przypadków już nie będzie;
  • w sposób prawidłowy dokonywać odbioru prac remontowych, nie dopuszczać, by w dokumentacji odbioru tych samych prac istniały protokoły o różnej treści; zaznaczył, że w zasadzie wszystkie procedury związane z tym remontem były wykonane w sposób prawidłowy, natomiast w dokumentacji znalazły się 2 protokoły odbioru z tą samą datą i treścią, z tym, że były w nich różne kwoty; zdaniem Komisji jest to nieprawidłowe – w dokumentacji powinien tylko jeden protokół, ewentualnie załączona notatka, że omyłkowo została podana nieprawidłowa kwota.

Odniósł się do nakładów inwestycyjnych, jakie Powiat poczynił w kontrolowanej jednostce od 1999 do 2019 roku stwierdzając, że do wyremontowania został tylko były internat. Pozostały majątek jest wyremontowany i szacuje, że w okresie najbliższych co najmniej 10 lat nie będzie wymagać większych nakładów na inwestycje i remonty, tylko ewentualnie drobne naprawy. Reasumując stwierdził, że nasz majątek jest w naprawdę dobrym stanie, może być wizytówką i ma nadzieję, że inne jednostki też tak będą wyglądać.

Dodał, że protokół kontroli znajduje się w dokumentacji i osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółami. Jednocześnie podziękował dyrekcji i pracownikom szkoły za dobre przygotowanie i rzeczowe podejście do kontroli, co pozwoliło szybko ją przeprowadzić i uzyskać całościowy obraz tej placówki. Jeszcze większe uznanie wyraził za szybką reakcję na zalecenia Komisji, które uznano za zasadne i przyjęto do realizacji.

Wyraził opinię, że w kontroli chodzi właśnie o to, żeby wskazywać pola, które należy naprawić, żeby wszystko było jasno, czytelnie i transparentnie robione.

 1. Kontrola realizacji budżetu powiatu świeckiego. Ponieważ budżet został wykonany w sposób bardzo prawidłowy, poza przedstawieniem wyników i obliczeniem stopnia wykonania, Komisja Rewizyjna nie wydała żadnych zaleceń.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska odnosząc się do kontroli w ZSP w Nowem zwróciła uwagę, że obsługę administracyjno-księgową szkoły prowadzi centrum usług wspólnych, jakim jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu. Stwierdziła, że Dyrektor przedłożył dokument do jednostki obsługującej i tam powinna nastąpić korekta tego dokumentu, który był nieprawidłowo opisany; w razie potrzeby powinno się zrobić szkolenie dla dyrektora i pracowników, którzy opisują dokumenty, aby były one opisywane prawidłowo. Wyraziła opinię, że po to stworzono centra usług wspólnych, aby wykonywały one te zadania na rzecz jednostek. W związku z powyższym sądzi, że oczywiście Pani Dyrektor ma nad wszystkim nadzór, natomiast centrum usług wspólnych powinno jednak te rzeczy kontrolować.

 

Pan Marek Mazurek powiedział, że bez względu na to, z kim zawarto porozumienia i kto ma to rozliczać, Komisja kontroluje jednostkę, za którą odpowiada jej dyrektor. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że jest porozumienie, które mówi o tym, że PZEA prowadzi księgowość szkół itd., natomiast komisja nie kontrolowała PZEA, tylko jednostkę administracyjną. Zgodził się, iż powinni oni zwrócić na to uwagę, ale jest to już raczej wniosek na przyszłość dla Starosty i wskazanie, by robić to bardziej szczegółowo, natomiast Komisja Rewizyjna nie może rozszerzać prowadzonej kontroli na inne podmioty. Osoba, która podpisuje dokumenty, ponosi za to odpowiedzialność. Podkreślił, że Komisja tylko zwraca uwagę na nieprawidłowości i nie są one tak rażące, żeby było można wyciągać z tego daleko idące wnioski, natomiast oczywiście należy dążyć do doskonałości.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska powiedziała, że taki dokument nie powinien być przez jednostkę przyjęty.

 

Pani Barbara Studzińska powiedziała, że była na podsumowaniu kontroli Komisji Rewizyjnej, z uwagą wysłuchała całego protokołu i podziela opinię, iż niektóre punkty odnoszą się w części do pracy PZEA. Dodała, że uchybienia, które stwierdziła Komisja Rewizyjna należy wziąć pod uwagę.

 

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019,

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak. Przed przystąpieniem do referowania zagadnienia podziękował Przewodniczącemu, Staroście oraz Radnym za gratulacje przyznając, iż 3 miejsce w rankingu Gazety Prawnej to rzeczywiście prestiżowa nagroda. Jednocześnie zaznaczył, że ten sukces nie jest tylko jego zasługą, bo ważniejsze niż wiedza, doświadczenie i umiejętności, które wniósł jest wsparcie, jakie otrzymał ze strony poprzednich, jak i obecnej Starosty. Przyczyniła się do tego również praca zespołu finansowego i całego Starostwa. Dziękując współpracownikom oraz rodzinie stwierdził, że jest to zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. Następnie omówił proponowane zmiany budżetu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik nawiązując do proponowanego przesunięcia kwoty 126.800 zł z PUP, o którą zwiększono wydatki osobowe w Starostwie zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu zostało zapisane, że jest to związane z koniecznością zapewnienia realizacji nowych zadań z zakresu komunikacji publicznej, a w trakcie posiedzenia Komisji radni dowiedzieli się, że ta osoba już została zatrudniona. Wyraził opinię, że pracownik w randze inspektora, czy młodszego inspektora w naszym powiecie nie zarabia 129 tys. zł zwłaszcza, że nie przepracuje całego roku. Zapytał, dlaczego na wzrost wynagrodzeń została przewidziana taka kwota sugerując, że w Starostwie już są organizowane środki, żeby w grudniu zwiększyć fundusz nagród i wypłacić nagrody.

 

Pan Dariusz Woźniak przyznał, że rzeczywiście ten koszt jest niższy i wyniesie około 50 tys. zł brutto (jest to kwota z wszystkimi pochodnymi, które są po stronie pracownika i po stronie pracodawcy). Pozostała kwota to niecały 1% funduszu płac Starostwa, który wynosi około 7 mln zł. Obecnie trudno powiedzieć, czy będzie ona wykorzystana, czy nie, ale pewnie będą z niej wypłacane jakieś środki właśnie w postaci nagród. Dodał, że nie jest to wielka kwota, bo gdyby podzielić to przez 100 pracowników, miesięcznie wychodzi około 70 zł.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że chodzi mu o zasadę. Starosta i Zarząd, który przedkłada propozycję zmian w budżecie powinien mieć odwagę powiedzieć wprost, że chce, aby Rada przeznaczyła 70 tys. zł na nagrody i wówczas radni będą wiedzieć, na co te pieniądze faktycznie wydajemy.

 

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że środki te będą wydatkowane niekoniecznie na nagrody, bo w trakcie roku zdarzają się różne nieplanowane sytuacje. Jako przykład podał stanowisko zamiejscowe Wydziału Komunikacji w Nowem, gdzie prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć środki, aby zapewnić zastępstwo za pracownika, który zachorował. Podkreślił, że musimy być przewidujący i mieć na tego typu okoliczności pewną rezerwę, a uważa, że 80-70 tys. zł w skali roku (7-8 miesięcy) nie jest wysoką kwotą.

 

Pan Adam Knapik przyznał, że przy 7 mln zł na wynagrodzenia rzeczywiście nie jest to duża kwota.

 

Pan Roman Witt powiedział, że nie odebrał tego w taki sposób, że te wszystkie pieniądze będą przeznaczone na jeden etat, ale właśnie jako zwiększenie funduszu na płace w Starostwie i dodał, że nie widzi w tym nic złego. Skoro chcemy mieć sprawny urząd, żeby pracownicy pracowali dobrze i żeby przychodziły do nas osoby dobrze wykształcone, to musimy liczyć się z tym, że trzeba im zapłacić i uważa, że podwyżki czy nagrody to akurat dobry kierunek.

 

Pani Barbara Studzińska potwierdziła słowa Skarbnika, że środki, które wróciły do budżetu Starostwa zostały przeznaczone na paragrafy płacowe, tworząc pewną rezerwę i zapewniła, że nagrody były ostatnią rzeczą, o której myślano. Obecnie z tej puli zostały wykorzystane tylko środki na zatrudnienie pracownika do biura podawczego Wydziału Budownictwa, na stanowisko pomocy administracyjnej, a więc koszt jest niewielki; te środki pokrywają również składki pracownika i pracodawcy. Rezerwa ma służyć na reagowanie na pewne kryzysowe sytuacje, jak np. odnośnie stanowiska zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Nowem, gdzie trzeba poszukać pewnego rozwiązania i niestety do tego potrzebne są pieniądze, które musimy mieć w budżecie.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poinformowała, że podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji zdecydowano (zostało to przegłosowane), żeby przesunąć część zaoszczędzonych środków na pół etatu do Domu Dziecka w Bąkowie, a część pieniędzy miała być przeznaczona na zakup ciągnika do koszenia tego bardzo dużego terenu wokół obiektu. Zwracając się do Skarbnika stwierdziła, że nie widzi tych zmian w przedłożonym projekcie.

 

Pan Dariusz Woźniak potwierdził, że taki wniosek z Komisji dziś do niego wpłynął; Zarząd się tym zajmie, rozważy i zaproponuje Radzie pewne rozwiązania.

 

Pan Adam Knapik doprecyzował, że nie wpłynął żaden wniosek do budżetu; jest wniosek Komisji, ale nie w formie poprawki do uchwały w sprawie zmiany budżetu, który radni będą dziś głosować.

 

Pan Dariusz Woźniak potwierdził, że po pracach komisji wpłynęły dwa wnioski: wniosek Komisji Oświaty, o którym mówiła Pani Przewodnicząca, dotyczący zabezpieczenia środków na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu za I LO (on wpłynął nieco wcześniej), a dzisiaj wpłynął wniosek, o którym mówi Pani Radna. Powtórzył, że Zarząd te wnioski rozpatrzy i na pewno zaproponuje radnym jakieś rozwiązania w tej kwestii.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że chciał zgłosić poprawkę do omawianego projektu uchwały. Dodał, że informował już o tym radnych i otrzymali oni treść poprawki, po czym odczytał jej brzmienie. Treść poprawki dot. przesunięcia środków na usunięcie drzew szczególnie niebezpiecznych rosnących przy drogach powiatowych, wraz z uzasadnieniem – w załączeniu.

Stwierdził, że skoro w trakcie roku pojawiły się tak duże środki, to proponuje podejść do sprawy kompleksowo i zamiast wymiany ogrodzenia przy I LO całe środki, które miały być wydatkowane na ten cel, przeznaczyć na jedno zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, żeby jednym przetargiem wskazać jak najwięcej drzew do usunięcia, łącznie z wyfrezowaniem pni. Powołując się na informacje uzyskane od Dyrektora PZD wskazał, że średni koszt usunięcia jednego drzewa to 500 zł, a więc jeśli Rada przyjmie zaproponowaną poprawkę, środki te pozwolą usunąć i wyfrezować około 500 drzew. Dodał, że Dyrektor ma w tej chwili wytypowanych 108 lub 180 drzew, które wymagają usunięcia i zaproponował, że można ustalić, iż do września rani z terenu, wspólnie z Dyrektorem będą wskazywać te drzewa, które dla mieszkańców, użytkowników dróg stanowią zagrożenie, albo przeszkadzają w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.

Odnosząc się do samego remontu ogrodzenia nawiązał do przedstawionej dziś przez Przewodniczącą Komisji Oświaty propozycji przystąpienia do kompleksowego zagospodarowania terenu między Szkołą nr 3, a I Liceum. Jeżeli dojdzie do przebudowy tych boisk, to będzie tam wjeżdżać ciężki sprzęt i nie ma innego dojazdu, niż przez teren naszej szkoły. Zatem ma wątpliwości, czy robienie w tej chwili ogrodzenia jest gospodarne, skoro może się okazać, że koncepcja przebudowy boisk wymaga np. zniwelowania skarpy, na której chcemy je wybudować. Wyraził również opinię, że obecny wygląd ogrodzenia wynika z tego, że nie jest ono na bieżąco konserwowane i możne to być zarzut wobec dyrektora placówki. Dodał, że kolejne Zarządy nauczyły dyrektorów „wyciągania ręki”, podczas gdy najpierw powinno się to ogrodzenie zobaczyć, oczyścić i pomalować (np. wykorzystując pracowników interwencyjnych) i to wszystko można zrobić w ramach bieżącego planu finansowego szkoły. Zapytał, czy radni mają pytania co do przedstawionej treści poprawki zapowiadając, że w przeciwnym razie podda ją pod głosowanie.

 

Pani Barbara Studzińska stwierdziła, że wydatek, który zaproponował Pan Adam Knapik jest potrzebny i sądzi, że na taką ilość drzew, jakie mamy w planie w tym roku wyciąć, czy prześwietlić, Dyrektor PZD posiada pieniądze w swoim budżecie, a jeśli zajdzie potrzeba ich zwiększenia, to znajdziemy jeszcze środki finansowe, żeby w trakcie tego roku zwiększyć budżet Powiatowego Zarządu Dróg. Zwróciła uwagę, że w dzisiejszym budżecie zwiększamy środki PZD o 936 tys. zł, z tego 200 tys. zł jest na bieżące utrzymanie i Dyrektor może je również przeznaczyć na wycinkę drzew. Wracając do kwestii płotu przy I LO powiedziała, że dokumentacja techniczna na jego remont była wykonana w 2013 roku. Właściwie co roku robiliśmy podejście do podjęcia tego tematu, natomiast zawsze były ważniejsze sprawy. W 2018 roku, czyli przed projektowaniem budżetu na bieżący rok, dokonaliśmy uaktualnienia wyceny tego ogrodzenia i wyszła kwota 245 tys. zł. Ten płot wygląda źle, co Przewodniczący potwierdził uczestnicząc w posiedzeniu Zarządu, odbyła się również wizja lokalna, żeby zobaczyć, w jakim jest stanie. Stwierdziła, że I LO to nasza najlepsza szkoła, znajduje się ona w centrum miasta i uważa, że Powiat stać na taki wydatek. Zwiększenie środków na wycinkę drzew, czy na ich ogławianie też jest możliwe, ale na ten moment PZD posiada na to środki. Przy okazji przedstawiła dane statystyczne odnośnie liczby wyciętych drzew przy drogach powiatowych. I tak w 2018 roku usunięto 1028 sztuk, a ponadto bardzo wiele drzew było pielęgnowanych; w 2017 roku wycięliśmy 1128 drzew; łącznie, do tego czasu wycięliśmy 5420 sztuk drzew, a Dyrektor Meller powiedział, że do końca tego roku wytniemy prawdopodobnie jeszcze około 500 sztuk. Podsumowała, że robimy dużo jeśli chodzi o wycinkę i pielęgnację drzew przy naszych drogach powiatowych, właśnie mając na uwadze bezpieczeństwo. Dodała, że przekazała Komendantowi Powiatowemu Policji interpelację złożoną przez Pana Adama Knapika i kiedy otrzymamy odpowiedź, wówczas zobaczymy, jak wyglądają te statystyki, ale uważa, że kwestii związanych z różnego rodzaju tragicznymi wypadkami nie możemy przekładać tylko i wyłącznie na drzewa. Powołując się na ostatni artykuł w „Czasie Świecia” stwierdziła, że przyczyną tych tragicznych wypadków był alkohol i nadmierna szybkość.

 

Pan Adam Knapik dodał, że również drzewa. Stwierdził, że nie będzie prowadzić polemiki, tylko podda pod dyskusję swoją poprawkę. Wyraził opinię, że okaże się, którzy radni deklarujący, że walczą o bezpieczeństwo zagłosują za bezpieczeństwem dla mieszkańców, a którzy z poczucia lojalności zagłosują za wydatkiem, który poprzedni Starosta skutecznie blokował. Teraz, kiedy jest on nieobecny wprowadza się „bocznymi drzwiami” wydatek, który nie był planowany.

 

Pan Józef Gawrych stwierdził, że chciałby się wypowiedzieć w kwestii technicznej odnośnie propozycji Pana Przewodniczącego. Ocenił, że są tu dwie sprawy: jedna to sam sposób, czy cel budowy ogrodzenia przy I LO, a druga to przeznaczenie tych środków na konkretny cel. Co do propozycji przekazania tych środków na wycinkę drzew przy drogach skomentował, że można te środki przeznaczyć na 10 innych, równie potrzebnych rzeczy i będziemy w stanie wydać te pieniądze do końca roku. Zastrzegł, że nie chciałby polemizować, na co akurat te środki należy wydać, natomiast tak, jak powiedziała Pani Starosta drzew wycinamy naprawdę dużo i sądzi, że Pan Meller wie, co robi decydując o wycince. Zwrócił uwagę, że nie wystarczy tylko stwierdzenie, że w opinii radnego określone drzewa należy wyciąć, bo nie jest to tylko sprawa naszej decyzji, a konieczność przejścia całej procedury. Aby móc wyciąć drzewo przy drodze trzeba uzyskać pozwolenie na wycinkę, które wydaje miejscowy wójt lub burmistrz i ta zgoda musi być jeszcze poprzedzona opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przypomniał, że jako powiat zgłaszaliśmy o wiele więcej drzew, czy to w ramach inwestycji, czy też pojedynczych sztuk, których wycięcie było według nas zasadne, natomiast w większości przypadków te zgody blokował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia poddał w wątpliwość możliwość uzyskania wszystkich zgód do końca roku.

Jeżeli chodzi o samą budowę płotu przyznał, że kwota, którą chcemy na ten cel przeznaczyć jest dosyć duża (prawie 250 tys. zł), natomiast projekt ten ulegnie jeszcze pewnym korektom. Poinformował, że na polecenie Pani Starosty osobiście tą sprawą pokierował; wraz z zespołem udał się do I LO i rozmawiał z Panią Dyrektor oraz z projektantem, który przygotowywał również kosztorys. Potrzeba zmian wyniknęła ze strony Dyrektora placówki, a ponadto projektant opracowując kosztorys inwestorski zaproponował dosyć wysokie stawki, żeby później nie było konieczności dokładania pieniędzy, więc mamy nadzieję, biorąc pod uwagę obecne trendy, że po przetargu uda się tę kwotę zmniejszyć i ewentualna oszczędność może być przeznaczona inny cel. Poprosił, żeby tą inwestycje zostawić w budżecie. Odnosząc się do zarzutów Przewodniczącego Rady co do nienależytej dbałości o ten płot poinformował, iż Pani Dyrektor zapewniła, że w ciągu jej ostatniej kadencji został on wyczyszczony oraz pomalowany, ale niestety ma on już ponad 40 lat i nie uda się uzyskać znaczącej poprawy. Dodał, że w niektórych miejscach płot jest niestabilny, rusza się i jego wymiana jest uzasadniona również względami bezpieczeństwa uczniów. Dodał, że w ramach tych środków planuje się również wybudować szlaban.

 

Pan Adam Knapik przywołał radnego „do rzeczy” sugerując, aby wypowiadał się odnośnie zgłoszonej przez niego poprawki.

 

Pan Józef Gawrych zrezygnował z kontynuacji wypowiedzi.

 

Pan Waldemar Fura ocenił, że to, o czym mówił Pan Józef Gawrych jest jak najbardziej „do rzeczy”, bo chodzi o całą sytuację związaną z tym płotem, z tym, jakie funkcje on spełnia i w jakim jest stanie. Biorąc pod uwagę, że I LO jest wizytówką miasta, to ogrodzenie najwyższy czas zmienić i pojawiła się sytuacja finansowa, która to umożliwia. Z drugiej strony, jak Pan Przewodniczący podkreślił w uzasadnieniu, przewidzianych do wycinki drzew, które stwarzają zagrożenie jest w tym roku bodajże około 150, czyli taką ilość PZD wyszacował jako drzewa niebezpieczne, które należy usunąć, a środków, jakimi dysponuje PZD jest przynajmniej na 2 razy tyle. Z kolei decyzję o budowie płotu jak widać za każdym razem odwlekano, bo były pilniejsze rzeczy i teraz jest możliwość, żeby tę inwestycję zrealizować. Jednocześnie jako bardzo dobry ocenił pomysł ujęty przez Pana Przewodniczącego w uzasadnieniu, żeby przeprowadzić konsultacje z radnymi, z samorządami gminnymi na terenie powiatu, przedyskutować to i zinwentaryzować drzewa, które zdaniem środowisk lokalnych należałoby usunąć oraz zgłosić to do oceny „Ochrony Środowiska” i systematycznie przeprowadzić.

 

Pan Roman Witt zwracając się do Przewodniczącego zaapelował, żeby nie mówił w takiej formie, że ktoś, kto jest za wycinką drzew jest za bezpieczeństwem, a ten, kto jest przeciwko wycince, nie ma na uwadze bezpieczeństwa. Powiedział, że sprawami bezpieczeństwa, ładu, porządku zajmuje się 18 lat i m.in. nigdy nie zapomni widoku ofiar wypadków komunikacyjnych. Przy okazji wyraził ogromny szacunek i podziękowanie dla kolegów z policji i straży pożarnej, którzy tego typu obrazów widzieli o wiele więcej. Zwrócił uwagę, że drzewa to nie tylko walor krajobrazowy, ale spełniają one również inne funkcje (zabezpieczenie przed nawiewami, regulacja opadów i osuszania gruntu), a więc trzeba to gruntownie przemyśleć. Jeżeli pieniądze na razie w PZD są i Starosta zapewnienia, że w razie potrzeby dodatkowe środki się znajdą, a do remontu płotu Powiat podchodzi już od 2013 roku, to kiedyś musimy to zrobić.

 

Pan Zbigniew Kapusta stwierdził, że w 2018 i 2017 roku Komisja Infrastruktury będąc w I LO w związku z remontem internatu, zwróciła również uwagę na ten płot. W spotkaniu uczestniczył Starosta Franciszek Koszowski oraz obecna Pani Starosta i pierwotnie była sugestia, żeby ten płot remontować, jednak ostatecznie doszliśmy do wniosku, że nie ma to sensu, bo już wówczas był on w takim stanie, że nie nadawał się do remontu. Zarzuty Przewodniczącego wobec Pani Dyrektor, że powinna to zrobić ocenił jako nieuzasadnione, bo wszyscy wiedzieli, w jakim stanie jest ogrodzenie i czy nadaje się ono do remontu. Jednocześnie nawiązał do wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który informował, że w podobnej jednostce w Nowem remonty są tak zaawansowane, że przez kilka następnych lat nie będzie ona wymagać tego typu prac. W tym kontekście uważa, że otoczeniem wiodącego liceum w Świeciu należy się zająć.

W kwestii wycinki drzew stwierdził, że od wielu lat postulował zakup podnośnika i stworzenie przez Dyrektora PZD brygady do pielęgnacji oraz wycinki drzew. Wyraził opinię, że należy przeprowadzić analizę, ile PZD w ciągu roku płaci jednostkom zewnętrznym za pielęgnację oraz wycinkę drzew i sprawdzić, czy będzie nam się kalkulowało utworzenie takiej jednostki, czy ewentualnie należy tylko wydawać większe pieniądze na zewnątrz. Uważa, że od tego trzeba zacząć i podziela również opinię Pana Waldemara Fury, żeby zrobić inwentaryzację drzew, które wymagają wycinki.

 

Pan Adam Knapik przypomniał, że Dyrektor Meller będzie dziś w punkcie 10 porządku obrad udzielał kompleksowej informacji i stwierdził, że wówczas można wrócić do dyskusji odnośnie pomysłów radnych co do funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg, natomiast obecnie jesteśmy przy budżecie i konkretnej zgłoszonej poprawce.

 

Pani Iwona Manys w związku z proponowanym przesunięciem około 900 tys. zł na Powiatowy Zarząd Dróg postawiła pytanie, czy Dyrektor posiada środki w budżecie na ewentualną wycinkę drzew i czy te 245 tys. zł są mu po prostu niepotrzebne, bo budżet jest wystarczający.

Odnośnie płotu przy I LO stwierdziła, że dowiedziała się, iż jego długość to 206 m; jak usłyszeli radni w 2013 roku zrobiono kosztorys, w 2018 został on zweryfikowany i wiadomo, że na terenie szkoły ma też być szlaban. Nie licząc tego szlabanu, po podzieleniu 245 tys. zł przez 206 metrów bieżących cena 1 metra płotu to 1.200 zł. Stwierdziła, że rozumie, że zewnętrzna, wjazdowa strona powinna ładnie się prezentować, ale płoty stawia się z gotowych elementów, których metr nie kosztuje prawie 1.200 zł. Przeznaczenie takiej kwoty oceniła jako rozrzutność i zasugerowała, że trzeba się nad tym poważnie zastanowić.

 

Pan Adam Knapik stwierdzając, że w tym punkcie nie ma więcej głosów powiedział, że nie wycofuje złożonej przez siebie poprawki i uważa, że jest to mądra propozycja przedyskutowana i przemyślana. Wobec głosów z sali stwierdził, że już zamknął dyskusję. Na uwagę Pana Waldemara Fury, że chodzi tylko o sprostowanie, bo z projektu wynika, że ten płot jest dłuższy postawił pytanie, kto z radnych widział projekt. Następnie poprosił Panią Dyrektor Szydłowską, żeby sprostowała, jeśli pojawiła się jakaś nieścisłość.

 

Pani Bożena Szydłowska poinformowała, że długość płotu to 226 m.

 

Pan Adam Knapik poprosił Panią Iwonę Manys o przeliczenie i podanie radnym wyniku; jednocześnie zwracając się do Pana Józefa Gawrycha stwierdził, że nie udziela mu głosu.

 

Pani Iwona Manys podała wyliczoną kwotę: 1.084 zł za metr.

 

Pan Adam Knapik na uwagi Pana Józefa Gawrycha, że chciał to wyjaśnić, ale Przewodniczący odebrał mu głos stwierdził, że zwrócił się do osoby, która z ramienia Zarządu ma nadzór nad placówkami. Wszystkie sprawy techniczne przechodzą przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny i wszystkie sprawy związane z inwestycjami przechodzą przez tą jednostkę. Zaznaczył, że Pani Dyrektor udzieliła odpowiedzi i zapytał, czy radny Gawrych uważa, iż jest ona zła. Krytycznie ocenił zachowanie radnego, który nie zgłasza się do dyskusji, zabiera głos mimo, iż w kolejności są zapisane inne osoby i postawił pytanie, czy uważa on, że Pani Dyrektor podała radnym złą informację.

 

Pan Józef Gawrych odpowiedział, że Pani Dyrektor podała dobrą informację, natomiast chciał wyjaśnić, skąd się wzięła ta cena, ale Przewodniczący odebrał mu głos, więc zrezygnował z kontynuowania wypowiedzi, skoro to radnych nie interesuje.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że Starosta powiedziała skąd wynika cena: ze zaktualizowanego kosztorysu przygotowanego przez projektanta w 2018 roku i dodał, że wszyscy to słyszeli.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, że sposób liczenia, który Pani Radna przedstawiła jest błędny, ponieważ trzeba by przeczytać, co zakłada projekt. Powołując się na własne doświadczenia w realizacji takich inwestycji stwierdziła, że wie, jakie są ich koszty. Zwróciła uwagę, że nie można liczyć tylko kosztu przęsła, bo aby je zamontować trzeba wylać fundament i zrobić całą inwestycję. Wyraziła opinię, że projektant, który przygotowywał dokumentację zrobił to w oparciu o realne ceny i zasugerowała, że jeżeli radni są zainteresowani, to powinni wczytać się w kosztorys oraz w projekt techniczny.

 

Pan Adam Knapik przyznając przedmówczyni rację jednocześnie stwierdził, że ta sprawa powinna być zupełnie inaczej procedowana. Przy uchwalaniu budżetu na rok 2020 Starosta powinna przedstawić radnym projekt i należałoby zacząć od tego, czy radni chcą tam wykonać ogrodzenie z klinkieru, a nie wprowadzać zadanie w maju z założeniem, że na pewno zostanie to przyjęte. Dodał, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek, kiedy inwestycje w oświacie wprowadza się w trakcie roku budżetowego. Zwracając się do radnych powiedział, że chciałby, żeby poczuli, że to oni decydują, na co są wydawane pieniądze. Odnosząc się do stwierdzenia radnego Gawrycha, że jest wiele rzeczy ważniejszych niż ogrodzenie przy I LO, na które by można te pieniądze wydać zasugerował, aby radny składał odpowiednie poprawki do budżetu. Powtórzył, że uważa, iż kwotę 245 tys. zł należy przeznaczyć na wycinkę drzew i jeśli Rada to uchwali, to do Zarządu należy załatwienie zgody RDOŚ, żeby Dyrektor PZD mógł zlecić zewnętrznej firmie wycięcie drzew, które wskażą radni w porozumieniu z wójtami, mieszkańcami, sołtysami itd.

Podkreślił, że decyzja odnośnie budowy ogrodzenia należy do Rady, natomiast dyskusja na ten temat powinna się odbyć w momencie uchwalania budżetu na rok kolejny, a nie w trakcie roku. Zwracając uwagę na poziom zadłużenia Powiatu stwierdził, że woli, żeby za te pieniądze zostały wycięte drzewa. Jeśli radni uznają, że należy zrobić ogrodzenie, to Zarząd będzie zobligowany to wykonać i już wie, kto prawdopodobnie wygra ten przetarg.

Zapowiedział, że zgodnie z wcześniejszą deklaracją zamierza ogłosić 15-minutową przerwę, po której odbędzie się głosowanie nad zgłoszoną poprawką; przed przerwą udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady.

 

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że też zgłosił się do dyskusji i zapowiedział, że po przerwie będzie chciał zabrać głos w tej sprawie. Następnie poprosił, aby wymienieni przez niego radni zgłosili się do Biura Rady w celu naniesienia poprawek w złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

Następnie ogłoszono przerwę w obradach do godz. 15:05.

 

Po wznowieniu obrad:

 

Pan Adam Knapik przypomniał, że Rada jest w punkcie 8a porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego i trwa dyskusja. Zapewnił, że z pełną pokorą przyjmie rozstrzygnięcie Rady odnośnie poprawki, którą zgłosił i nie wie, czy jest sens dalej nad tym dyskutować, ale są zgłoszone osoby do dyskusji i nie chciałby spotkać się z zarzutami, że nie pozwolił się komuś wypowiedzieć. W pierwszej kolejności o zabranie głosu poprosił Pana Józefa Gawrycha, który od strony technicznej chce przedstawić projekt i powiedzieć więcej o planowanej inwestycji.

 

Pan Józef Gawrych podkreślił, że projekt, którego dotyczy dyskusja widzieli tylko nieliczni radni, bo zapoznali się z nim Starosta oraz członkowie Zarządu. Dodał, że ma ten projekt przed sobą i jego wypowiedź trwała długo dlatego, że chciał wyjaśnić radnym niuanse techniczne, poinformować skąd wzięła się cena i dlaczego tak to wygląda. Zwrócił uwagę, że również jest radnym i jak każdy z obecnych ma w Radzie Powiatu jeden głos i ma takie same prawa, jak pozostali radni. Uzupełniając wcześniejszą wypowiedź stwierdził, że o koszcie tej inwestycji, czyli o cenie, jaką zapłacimy zdecyduje przetarg, który ma wyłonić najtańszego wykonawcę. Następnie przedstawił założenia techniczne projektowanego ogrodzenia i powiedział, że uważa, iż cena po przetargu będzie dużo niższa, niż zakłada kosztorys. Poinformował o konieczności poprawienia projektu i wskazał na elementy, których zmiana pozwoli obniżyć koszt w stosunku do tego, co przyjął projektant. Fragment płotu „na zapleczu” można wykonać w tańszej technologii niż odcinek „z przodu”, wystarczą też 3 bramy wjazdowe i ewentualnie furtka, zamiast 4 bram (Straż wymaga co najmniej 2 wjazdów, a więc ten warunek będzie spełniony). Podkreślił, że elementem, który w istotny sposób wpływa na cenę ogrodzenia jest szlaban. Kończąc stwierdził, że radni mogą zapoznać się z projektem i zobaczyć, że proponowane rozwiązania projektowe nie są przesadzone, a sprawią, że ogrodzenie będzie wyglądać przyzwoicie, natomiast ostateczna cena będzie wynikiem przetargu.

 

Pani Barbara Studzińska zwróciła uwagę, że niniejszy projekt był przed sesją omawiany na posiedzeniach komisji i wówczas nie zgłaszano szczegółowych pytań dotyczących tego ogrodzenia. Zdeklarowała, że każdy proponowany wydatek może być dogłębnie dyskutowany: zostanie omówione wszystko, co budzi zainteresowanie radnych i wyjaśnione wszelkie wątpliwości. Poprosiła, żeby na posiedzeniach komisji zgłaszać wszystkie szczegółowe zapytania dotyczące przedkładanych projektów, które Zarząd proponuje sfinansować w ramach zmian budżetu, jednocześnie dodając, że jeśli żadne zastrzeżenia nie są zgłaszane, wówczas uznaje, że propozycje te nie budzą wątpliwości i są dla radnych oczywiste. Zaznaczyła, że wszystkie proponowane wydatki mieszczą się w kompetencjach powiatu i jaka decyzja zapadnie na sesji, taką Zarząd będzie wykonywać. Kończąc powtórzyła apel, aby dyskutować na posiedzeniach komisji po to, żeby na sesji można było podejmować jak najlepsze decyzje dla powiatu.

 

Z uwagi na brak dalszych chętnych do zabrania głosu przystąpiono do procedury głosowania wniesionej poprawki.

 

Głosowano w sprawie zgłoszonej poprawki:
aby w projekcie uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 zmniejszyć o kwotę 245 000 zł Dział 801 Rozdz. 80120 Par. 6050 (planowane przeznaczenie: „Wymiana ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”) jednocześnie zwiększyć o kwotę 245 000 zł Dział 600 Rozdz. 60014 Par. 4300 z przeznaczeniem na zadanie: „Usunięcie drzew szczególnie niebezpiecznych rosnących przy drogach powiatowych.” Źródło sfinansowania dochody z CIT.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Wiesław Bagniewski, Adam Knapik, Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski
PRZECIW (9)
Waldemar Fura, Józef Gawrych, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Andrzej Kowalski, Ryszard Pacek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Stanisława Kuffel, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski

 

Przewodniczący poinformował, że poprawka została odrzucona przez Radę; 5 głosów było za, 9 przeciw, 5 wstrzymujących się, przy 2 nieobecnych.

 

Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski
Pan Adam Knapik poinformował, że Uchwała nr IX/55/19 została podjęta przy 12 głosach „za” i 7 wstrzymujących się (uchwała w załączeniu).

 

 

b) uchwalenia Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019 – 2021,

Projekt przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, Pani Karolina Kasica.

 

Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
uchwalenia Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019 – 2021.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski
Pan Adam Knapik poinformował, że Uchwała nr IX/56/19 została przez Radę podjęta jednogłośnie, przy 19 głosach „za” (uchwała w załączeniu).

 

 

c) zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu,

d) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu,

e) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu,

Na prośbę Przewodniczącego Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Szydłowska przedstawiła projekty uchwał ujęte w punktach 8c-8e.

 

Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski
Przedstawiając wyniki głosowania Pan Adam Knapik poinformował, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr IX/57/19 przy 19 głosach „za” (uchwała w załączeniu).

 

 

Głosowano w sprawie:
dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski
Przedstawiając wyniki głosowania Pan Adam Knapik poinformował, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr IX/58/19 przy 19 głosach „za” (uchwała w załączeniu).

 

 

Głosowano w sprawie:
dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski
Przedstawiając wyniki głosowania Pan Adam Knapik poinformował, że Uchwała nr IX/59/19 została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, przy 19 głosach „za” (uchwała w załączeniu).

 

 

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego,

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Szydłowska.

 

Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Franciszek Koszowski
Przedstawiając wyniki głosowania Pan Adam Knapik poinformował, że Uchwała nr IX/60/19 została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie, przy 19 głosach „za” (uchwała w załączeniu).

 

 

g) rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego.

Zagadnienie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego, Pani Angelika Macura, która poinformowała, czego dotyczy skarga oraz omówiła przebieg jej rozpatrywania i odczytała projekt odpowiedzi.

 

Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag. W związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Pani Barbara Studzińska zapowiedziała, że nie będzie głosować w tej sprawie. Na sugestię Przewodniczącego potwierdziła, że składa formalny wniosek o wyłączenie się z głosowania.

 

Pan Adam Knapik przychylając się do wniosku Starosty poinformował, iż w głosowaniu weźmie udział 18 radnych. Następnie stwierdził, że konieczne jest potwierdzenie quorum na urządzeniu do głosowania i poprosił, aby Pani Barbara Studzińska nie wciskała przycisku. Po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Bagniewski, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Szczepan Nowakowski, Ryszard Pacek, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Marcin Podgórski
NIEOBECNI (3)
Brunon Han, Franciszek Koszowski, Barbara Studzińska
Przedstawiając wyniki głosowania Pan Adam Knapik poinformował, że Rada Powiatu Świeckiego podjęła Uchwałę nr IX/61/19 przy 17 głosach „za” i 1 „przeciwnym” (uchwała w załączeniu).

 

 

 1. Analiza funkcjonowania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Zagadnienie przedstawiła Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie, Pani Violetta Antkowska (opracowanie w załączeniu). Dokument ten w formie elektronicznej został przesłany wszystkim radnym.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Iwona Manys zwracając się do Pani Dyrektor zapytała, ilu pracowników jest zatrudnionych w Centrum Administracyjnym.

 

Pani Violetta Antkowska odpowiedziała, że razem z nią 9 osób. Na pytanie radnej, czy wśród tych 9 pracowników jest osoba sprzątająca i pracownik obsługi odpowiedziała, że jest 1 osoba sprzątająca, a pracownicy obsługi to: główna księgowa, administrator ds. zamówień publicznych, kadrowych i kasjer (1 osoba), 2 intendent, intendent magazynier, 2 panów „złota rączka”, którzy obsługują samochody, kotłownie i wykonują wszelkiego rodzaju naprawy, pedagog i dyrektor.

 

Pani Iwona Manys stwierdziła, że widzi prawie milionowy budżet na obsługę Centrum Administracyjnego, który jest tylko trochę mniejszy, niż utrzymanie palcówki nr 2 i placówki nr 3. Stąd też pytanie, ile osób jest w zatrudnionych Centrum, ponieważ na wynagrodzenia pracowników jest 929 tys. zł. Dodała, że rozumie, że są podliczniki i za prąd płacą osobno.

 

Pani Violetta Antkowska potwierdziła, że poszczególne placówki ponoszą koszty zużycia mediów i wyjaśniła, w jaki sposób przebiegają rozliczenia odnośnie poboru wody i energii elektrycznej. Tak samo wygląda sytuacja z energią cieplną, która jest wytwarzana, czyli z centralnym ogrzewaniem i z ciepłą wodą.

 

Pani Iwona Manys zapytała, czy Pani Dyrektor potrafi powiedzieć, jaki procent z obsługi Centrum wynoszą wynagrodzenia.

 

Pani Violetta Antkowska oszacowała, iż jest to około 60% zastrzegając, że dokładnie nie wie, bo tego nie obliczała. Dodała, że jest na pewno rozpiętość w wynagrodzeniach, w takim sensie, że dyrektor ma uposażenie 6.300 zł, a najniższe uposażenie ma osoba, która jest na zastępstwie za pracownika na stanowisku intendent magazynier – jest to nieznacznie powyżej 3 tys. zł.

 

Pani Iwona Manys dziękując za informacje stwierdziła, że miała okazję być w Bąkowie, jak również w Warlubiu i dotknęły ją warunki, w jakich przebywają dzieci. Zastanawia się, dlaczego przez tyle lat nikt nie zauważył, że jest tam problem. Zwróciła uwagę, że: wspólnota mieszkaniowa mieści się w budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej, Bąkowo znajduje się na peryferiach – wszędzie jest daleko, wszędzie trzeba dojechać, w placówce przebywają też dzieci niepełnosprawne, które mają problem z poruszaniem się, a w budynku nie ma windy, są zaadaptowane pomieszczenia na poddaszu, które nie mają klimatyzacji. Abstrahując od tego, z jakich domów dzieci tam trafiły, musimy im zapewnić godne warunki do funkcjonowania i mieszkania. Stwierdziła, że może być skromnie, ale czysto i uważa, że należy zastanowić się nad funkcjonowaniem tych placówek opiekuńczo-wychowawczych w takiej formie, bo jej się to nie podoba. Powtórzyła, że nie wie, dlaczego wcześniej nikt tego nie widział – może rani poprzednich kadencji wychodzili z założenia, że ich to nie dotyczy, ale trzeba się nad tym pochylić, bo dobro dzieci jest tu najważniejsze. Zadeklarowała, że będzie działać w tym kierunku, żeby ulepszyć im warunki, ponieważ wie, że Pani Dyrektor nie ma wpływu na warunki lokalowe (infrastrukturę), ale ma wpływ na to, co jest w środku. Zwracając się do Pani Antkowskiej przypomniała, że podczas wizyty Komisji twierdziła ona, że nie może zlecać różnych zadań, np. koszenia trawy, co nie jest prawdą.

 

Pani Violetta Antkowska odpowiedziała, że nie ma takiego paragrafu w budżecie dodając, że uzyskała tę informację od swojej księgowej. Na stwierdzenie Radnej, że sprawdziła i może nawet podać paragraf, gdzie się to znajduje w budżecie zadeklarowała, że to sprawdzi.

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni powiedziała, że radni poprzedniej kadencji wielokrotnie byli w placówkach. Podkreśliła, ile starań wymagało otwarcie placówki nr 3 oraz nr 2 i przypomniała historię jej utworzenia, w związku z wprowadzeniem ustawy o systemie pieczy zastępczej, która wprowadzała ograniczenie wielkości placówek do 14-osobowych. Zasygnalizowała, że z ówczesną Dyrektor PCPR prowadziła również rozeznanie rynku deweloperskiego co do możliwości pozyskania mieszkania na potrzeby placówki. Powiat nie buduje mieszkań, a jak powiedziała Pani Radna musimy iść z duchem czasu i spełniać standardy. Wyraziła przekonanie, że placówka znajdująca się w Pałacu po remoncie będzie odpowiednio dostosowana. Co prawda bez windy, ale konserwator wyraził zgodę i zostanie dobudowana klatka zewnętrzna, a na niej będzie schodołaz. Jednocześnie poinformowała, że dziecko, które było bardzo niepełnosprawne ruchowo, obecnie chodzi o własnych siłach i sądzi, że operacja w sierpniu jeszcze bardziej tego chłopca usprawni.

Kończąc nawiązała do uwag, jakie Pani Radna przekazała jej na posiedzeniu Komisji i zapewniła, że taka sytuacja już nie ma miejsca.

 

Pan Grzegorz Goral zwracając się do Pani Dyrektor stwierdził, że powiedziała ona, iż jedna z podopiecznych w tym roku opuszcza placówkę.

 

Pani Violetta Antkowska zaprzeczyła wyjaśniając, że mówiła, iż mogłaby ona opuścić placówkę, bo jest osobą pełnoletnią. Może więc zdecydować, że odchodzi i zabiera ze sobą córkę, ponieważ sąd nie odebrał, ani nie ograniczył jej praw rodzicielskich. W tym momencie 2 osoby mogłyby odejść.

 

Pan Grzegorz Goral zapytał, czy jeśli by te osoby odeszły z placówki, to mają one zabezpieczenie, gdzie mogą iść i czy coś w tym kierunku jest robione, czy też są pozostawione same sobie, czy wracają do swojego rodzinnego domu.

 

Pani Violetta Antkowska poinformowała, że przed osiągnięciem pełnoletniości, kiedy dziecko kończy 17 lat wyznacza sobie opiekuna procesu usamodzielnienia, który jest zatwierdzany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na terenie którego dziecko chce się osiedlić. Następnie przez rok dziecko, zatwierdzony przez PCPR opiekun oraz asystent rodziny z miejsca zamieszkania dziecka opracowują tzw. program usamodzielnienia, który może być sporządzony na rok, a może być na okres do ukończenia przez wychowanka 25 roku życia. Program jest zatwierdzony przez dyrektora PCPR i oczywiście podpisany przez osoby, które go sporządziły. Jeśli do 18 roku znajdą się tam zadania, który podopieczny sobie wyznaczył, to wspólnie z tym opiekunem te zadania realizuje. Powołując się na praktykę stwierdziła, że najczęściej te zadania polegają m. in. na złożeniu wniosku o samodzielne mieszkanie na terenie gminy, z której wychowanek pochodzi. W przypadku dziewczyny, o której mówiła zostało to zrobione i mamy zapewnienia z Gminy Dragacz, że kiedy zdecyduje się ona opuścić placówkę, dostanie mieszkanie. Każdy podopieczny dostaje również tzw. wyprawkę finansową i wyprawkę rzeczową. Piecza opiekuna nad dzieckiem (młodzieżą) trwa do momentu odejścia z placówki i osiedlenia się „na swoim”, przy czym usamodzielniająca się osoba może też wskazać, że wróci do domu, do rodziców i nikt z opiekunów nie ma na to wpływu.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska nawiązując do pobytu w placówce stwierdziła, że fakt, iż znajduje się ona na uboczu może mieć plusy ale i minusy, ponieważ wszędzie jest daleko, konieczność dowozu dzieci jest męcząca zarówno dla nich, jak i dla opiekunów, od których wymaga to odpowiedniego zorganizowania pod względem logistycznym. Wskazała, że odniosła wrażenie, jakby te pomieszczenia były zaniedbane. Zastrzegła, że wie, iż jest to obiekt zabytkowy i na pewne rzeczy nie można sobie pozwolić, a każdy zewnętrzny element trzeba konsultować z konserwatorem zabytków. Uwagę zwróciły np. brudne okna. O ile zasadny jest argument, że w pomieszczeniach na górze, w związku z planowanym remontem prowadzenie jakichkolwiek prac nie miałoby teraz sensu, to na dole takich planów nie ma. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała wszystkim radnym, aby – za zgodą Pani Dyrektor – pomalować znajdujące na dole pokoje. Dodała, że dzieci miały by możliwość wyboru farb, a nawet namalowania czegoś swojego.

Odnosząc się do wystąpienia Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że wypowiada się ona na forum publicznym, a sesja jest transmitowana online i prosi, aby nie podawać tego typu informacji o wychowankach, gdyż może to sprawić im przykrość. Na stwierdzenie, że w placówce na bieżąco rozmawia się z wychowankami o ich problemach i tego typu sformułowania nie są dla nich zaskoczeniem potwierdziła, że chodzi o prywatność. To, co Pani Dyrektor opowiedziała w trakcie pobytu radnych w placówce jest wystarczające. Wyraziła nadzieję, że dzięki wnioskowi Komisji będzie można kupić sprzęt do koszenia, bo faktycznie teren jest duży. Zasygnalizowała, że jest też po wstępnych rozmowach odnośnie budynku, na którego rozebranie Konserwator Zabytków nie wyraził zgody i będą kontynuowane rozmowy, aby pomóc Pani Dyrektor uporać się z tym problemem.

 

Pani Violetta Antkowska dziękując wyraziła nadzieję, że uda się ten problem rozwiązać, bo budynek, o którym mowa nie tylko szpeci, ale przede wszystkim jest bardzo niebezpieczny, nawet mimo ogrodzenia. Następnie poinformowała o dotychczasowych działaniach w tej sprawie kończąc stwierdzeniem, że mimo iż przedstawiona koncepcja była pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wyraziło na to zgody.

 

Pan Szczepan Nowakowski stwierdził, że od wielu lat obserwuje funkcjonowanie Domu Dziecka w Bąkowie i przede wszystkim chciałby podziękować Pani Dyrektor za dotychczasowy wkład pracy. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie informacją, jaką uzyskał w trakcie pobytu w placówce i zaapelował do Zarządu Powiatu o oddelegowanie pracownika, aby pomóc Pani Dyrektor jeśli chodzi o znowelizowaną ustawę tzw. 500+ dla domów dziecka. Wyjaśnił, że z wypowiedzi Pani Dyrektor wywnioskował, że może być z tym kłopot i dlatego prosi o udzielenie jej wsparcia.

 

Pani Violetta Antkowska dziękując radnemu przypomniała, iż na sesji jako krzywdzące oceniała, że dzieci w domu dziecka nie dostają „500+”, a teraz jest dumna, że m.in. po jej członkostwie w Stowarzyszeniu, ta ustawa została zmieniona. Nawiązała do trudnych doświadczeń odnośnie realizacji programu „300+”. Jak podkreśliła w trakcie posiedzenia Komisji obawia się, czy podoła realizacji programu „500+”, bo obecnie nie ma wytycznych i poza lakonicznym zapisem w ustawie, że dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych mają dostawać te środki, brak bliższych informacji. Dywagując na temat możliwych rozwiązań i wymagań wskazała na potencjalne zagrożenia oraz wątpliwości, np. w przypadku wymogu zakładania dla wychowanków kont bankowych. Poinformowała, że czeka, aż zostanie wydane rozporządzenie wykonawcze do tych przepisów i wyraziła nadzieję, iż bliższe informacje uda się uzyskać na planowanym spotkaniu Stowarzyszenia w Ciechocinku, które odbędzie się w dniach 12-14 czerwca. Dodała, że honorowy patronat nad nim objęła Pani Minister Elżbieta Rafalska (obecnie Eurodeputowana) i sądzi, iż przekaże ona konkretne wytyczne, jak ma to być realizowane. Zapewniła, że jeśli będzie mieć problemy, na pewno skorzysta z pomocy Starostwa podkreślając, że dotychczas zawsze mogła liczyć na współpracę i wsparcie. Poprosiła również radnych o kontakt, jeśli wcześniej uda im się dowiedzieć, jak to ma być realizowane. Dodała, że zadanie to od strony technicznej również będzie pracochłonne, bo samo wypisanie wniosków dla takiej liczby wychowanków wymagać będzie czasu. Na sugestię Pana Adama Knapika odnośnie możliwości szybkiego złożenia wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej stwierdziła, że na razie należy się z tym wstrzymać i zobaczyć, co w tej materii nakaże Ministerstwo. Oceniła, iż objęcie programem dzieci przebywających w domach dziecka to dobry krok i na pewno są potrzeby, na które środki te można będzie przeznaczyć. Zastrzegając, iż jest to jej prywatna opinia poinformowała, że uważa, iż pieniądze te powinny być gromadzone na indywidualnym koncie każdego dziecka i wychowanek otrzymywałby je w momencie opuszczenia placówki.

 

Pan Adam Knapik stwierdzi, że dzisiaj wpłynął do Zarządu wniosek Komisji Infrastruktury i Gospodarki, który Rada otrzymała do wiadomości i odczytał jego treść (dot. zabezpieczenia w budżecie środków powiatu na utworzenie pół etatu pracownika gospodarczego w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie oraz na ewentualny zakup kosiarki samojezdnej dla tej placówki). Nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor, że wśród pracowników jest 2 panów „złota rączka” wyraził opinię, że Dom nie jest ogromną posiadłością i postawił pytanie o przyczyny, dlaczego po powrocie z wyjazdowego posiedzenia radni sygnalizowali, że teren wokół placówki jest zarośnięty.

 

Pani Violetta Antkowska odpowiedziała, że przede wszystkim najpierw nie było odpowiedniej pogody. Dzień, kiedy radni przyjechali był dopiero drugim dniem, kiedy warunki atmosferyczne pozwalały na wykonywanie tego typu prac. Podkreśliła, że osoby zatrudnione w Domu Dziecka pracują przez 7 dni w tygodniu, a panowie, o których mowa mają w zakresie obowiązków obsługę kotłowni, a przede wszystkim samochodu, którym dzieci są dowożone na wizyty u specjalistów. Przypominając, iż wychowankowie są pod opieką różnego rodzaju lekarzy stwierdziła, że zdrowie podopiecznych jest ważniejsze, więc zdecydowała, iż w pierwszej kolejności zawieziono dzieci na umówione wizyty. Zasygnalizowała, że jeden z tych pracowników drugi miesiąc przebywa na zwolnieniu lekarskim i musi jakoś radzić sobie w tej sytuacji, więc wybiera to, co jest ważniejsze, a rzeczy mniej ważne odkłada na czas późniejszy. Przyznała, że w czasie wizyty radnych otoczenie placówki rzeczywiście nie było wykoszone, ale zostało to już wykonane. Na stwierdzenie Przewodniczącego, że rozumie, iż placówka posiada jakąś kosę i brak sprzętu nie stanowi problemu w realizacji tych prac odpowiedziała, że ma stary ciągnik z 1956 roku oraz kosiarkę rotacyjną i przydał by się taki „ciągniczek” do koszenia trawników.

 

Pan Adam Knapik odnośnie uwag związanych z lokalizacją Domu stwierdził, że faktycznie znajduje się on na uboczu i przypuszcza, że dużo czasu nie tylko jeśli chodzi o pracowników gospodarczych (kierowców), ale także kadrę zajmującą się opieką nad dziećmi zajmuje dojeżdżanie np. do rodzin biologicznych w celu uzyskiwania podpisów, zgód itd. Zapytał, czy Pani Dyrektor wypłaca pracownikom z tego tytułu kilometrówkę.

 

Pani Violetta Antkowska odpowiedziała, że nie.

 

Pan Zbigniew Kapusta wyjaśnił, że w trakcie wizyty w Bąkowie cała Komisja Infrastruktury zgodziła się, że zasadne jest zatrudnienie tam kogoś na pół etatu i zakup tej kosiarki. Wniosek Komisji trafił do Zarządu, który teraz się nim zajmie. Nie zgodził się z opinią radnej Iwony Manys, że poprzednia Rada mało interesowała się Domem Dziecka. Praktycznie co roku była tam Komisja, a w ostatnim roku poprzedniej kadencji Komisja Infrastruktury i Gospodarki, którą miał przyjemność kierować, trafiła akurat na malowanie. Stwierdził, że pomieszczenia w placówce są malowane praktycznie co roku, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że przebywają tam dzieci i wiadomo, jak się zachowują. Przyznał, że teraz faktycznie, przynajmniej przy drzwiach, nie jest za czysto, ale sądzi, że każda z komisji Rady Powiatu w poprzedniej kadencji bardzo mocno zajmowała się tym domem i stwierdzenie, że tego nie widzieli jest niesprawiedliwe.

 

Pani Iwona Manys (Ad Vocem) powiedziała, że nie było jej celem obrażenie radnych poprzedniej kadencji, natomiast uważa, że warto pojechać do Bąkowa i z bliska zobaczyć, jak to wygląda. Stwierdziła, że nie potrafi sobie nawet wyobrazić, jak gorąco podczas upalnych dni jest w pomieszczeniach na poddaszu. Nawiązała także do wyglądu terenu i postawiła pytanie, jakie działania podjęto, żeby pomóc Pani Dyrektor w kwestii rozbiórki budynku stanowiącego zabytek. Zaznaczyła, że nie powiedziała, iż radni poprzednich kadencji nie robili nic, żeby pomóc i wie, że są przeznaczone pieniądze na remont Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1, ale ogólnie uważa, że wymaga ona pomocy z naszej strony. Zapowiedziała, że chętnie przyłączy się do inicjatywy, którą zaproponowała Radna Kaczmarek-Sławińska. Na zakończenie dodała, że też ma dzieci i co roku nie musi malować ścian.

 

Pani Violetta Antkowska stwierdziła, że należy wziąć pod uwagę, że dzieci, które przebywają w placówce nie miały prawie żadnych prawidłowych wzorców, a ataki agresji rozładowywały na ścianach oraz meblach. Podając przykład pokoju pomarańczowego, który rzeczywiście jest brudny poinformowała, że w tym roku są tam wstawione już drugie meble i był on raz malowany. Podkreśliła, że cieszy się, iż ma taką kadrę – wychowawców, którzy np. wspólnie z dziećmi przystępują do malowania pomieszczeń. Dodała, że dzieci chętnie angażują się w tego typu działania i miała nadzieję, iż fakt, że wychowankowie uczestniczyli w każdym z etapów, począwszy od wyboru farby sprawi, że będą te pomieszczenia bardziej szanować, natomiast był to tylko krótkotrwały efekt.

Stwierdziła, że jeśli radni mają taką inicjatywę, to oczywiście zaprasza i poinformowała, że w innych domach dziecka różne stowarzyszenia też takie działania na rzecz placówek wykonują. Podała również przykład Firmy Mondi, której pracownicy, w tym Prezes, przyjechali i wspólnie z dziećmi składali meble. Dodała, że pozwoli to też radnym bliżej poznać dzieci, które są otwarte na nowe towarzystwo.

 

Pan Adam Knapik zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do przedstawionego materiału wskazując, że jako organ prowadzący powinniśmy przede wszystkim skupić się na kwestii dbania o majątek i funkcjonowania od strony technicznej. Wobec braku chętnych do zabrania głosu ocenił, że można zamknąć dyskusję.

Jednocześnie przypomniał, że kiedyś zgłaszał, że nie powinniśmy bać się dużych wyzwań i dodał, że jednym z takich wyzwań, które być może podejmiemy nawet w tej kadencji jest zastanowienie się, czy Dom Dziecka nadal powinien być w Bąkowie. Zwrócił uwagę, że ten budynek zawsze będzie stary, ciągle będzie wymagać nakładów i nigdy nie będzie dostosowany tak, jak powinien być z racji jego architektury, położenia etc. Przebywające tam dzieci będą dodatkowo pokrzywdzone z racji tego, że wszędzie jest daleko i przez to do wszystkiego będą mieć utrudniony dostęp. Być może biorąc powyższe pod uwagę trzeba podjąć odważną decyzję, poszukać klienta na ten dworek i zacząć budowę domu dziecka w Świeciu lub w Nowem. Wyraził opinię, że tego typu placówki najlepiej funkcjonują, kiedy z jednej strony jest na nie skierowane okno Starosty, a drugiej Dyrektora PCPR.

 

Pani Violetta Antkowska nie zgodziła się z tą opinią, a na sugestię, iż jej stanowisko wynika z faktu, że od 29 lat jest dyrektorem w tej placówce stwierdziła, że była wychowawcą i ta praca dawała jej większą satysfakcję, niż praca administratora, jaką obecnie wykonuje. Jako praktyk, a także powołując się na doświadczenia kolegów i koleżanek prowadzących placówki, które znajdują się w mieszkaniach w blokach oceniła, iż jest to najlepsze rozwiązanie. Najlepiej socjalizuje wychowanków kontakt z ludźmi, którzy mają normalne rodziny, a nie izolacja, poprzez usytuowanie domu dziecka w sąsiedztwie PCPR, Starostwa, Policji itp. jednostek. Uważa, że dzieci powinny być w domach rodzinnych i placówka w bloku na osiedlu jest najlepszą formą.

 

Pan Adam Knapik skomentował, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić, jaka jest wartość rynkowa tego dworku. Być może znalazłby się na niego chętny, a za pozyskane środki moglibyśmy kupić lub wybudować np. 5 mieszkań w Świeciu. Zasugerował, że trzeba tylko podjąć decyzję i zobowiązać Zarząd do rozeznania i przedstawienia takiej analizy. Powtórzył, że Dom Dziecka w obecnej lokalizacji ciągle będzie generować problemy oraz koszty.

 

Pani Barbara Studzińska podsumowując nawiązała do sugestii Przewodniczącego i stwierdziła, że w poprzednich kadencjach zastanawiano się, czy nadal utrzymywać i remontować obiekt w Bąkowie, czy raczej powinniśmy przenieść się w zupełnie inne miejsce. Analizy te miały miejsce, kiedy już wiedzieliśmy o konieczności dostosowania do tzw. 14-osobowych domów dziecka. Wówczas zapadła decyzja, że jednak zostaniemy w tym budynku i od tego momentu właściwie cały czas jest on w permanentnym remoncie, aby spełnić wymogi ustawowe. Wyraziła opinię, że to również wpływa na fakt, iż nie wygląda on tak ładnie, jak byśmy chcieli, natomiast jeśli w opinii radnych ta estetyka razi, to oczywiście trzeba ją poprawić.

 

Pani Violetta Antkowska zgodziła się z przedmówczynią. Zwróciła uwagę, że dzieci również muszą pewne rzeczy uszanować i dorosnąć. Wskazała, że niektóre pokoje wyglądają naprawdę ładnie i nie można uogólniać, ale rzeczywiście są też takie, na które przykro patrzeć. Dodała, że ją to również razi, ale w czasie zbliżających się wakacje część dzieci wyjedzie i na pewno niektóre pokoje zostaną odnowione – oczywiście we własnym zakresie.

 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

 1. Informacja o stanie dróg w Powiecie Świeckim, w tym o przebiegu realizacji inwestycji i remontów 2018/2019.

Informację przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller (opracowanie w załączeniu). Dokument ten w formie elektronicznej został przesłany wszystkim radnym.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Szczepan Nowakowski nawiązując do prowadzonej inwestycji Tleń – Lniano poinformował, że zgłosiło się do niego kilku mieszkańców Lniana, z prośbą o wykonanie studzienek przy ich posesjach. Z uwagi na ukształtowanie terenu przy intensywnych opadach woda spływa na ich posesje. Wskazując miejsca, o których mowa zaznaczył, że nie chciałby w trakcie obrad posługiwać się nazwiskami, ale jeśli jest taka potrzebna, to w rozmowie może podać Dyrektorowi te dane. Zastrzegł, że nie wie, czy wykonanie studzienek było ujęte w planie przebudowy tej drogi, ale uważa, iż należałoby coś z tym zrobić i zapytał, czy Dyrektor ma jakieś rozwiązanie tego problemu. Dodał, że mieszkańcy twierdzą, że już mailowo zwracali się do nas w tej sprawie.

 

Pan Adam Meller odpowiedział, że jako przedstawiciel zamawiającego aktywnie uczestniczy w radach budowy i zna większość problemów jeżeli chodzi o inwestycje, w tym również sytuację, o której powiedział Pan Radny. Potwierdził, że ci ludzie zwrócili się na piśmie do PZD i zapewnił, że zostanie zrobione wszystko, żeby ten stan poprawić. Dodał, że ma już pomysł, jak to zrobić i problem będzie rozwiązany.

 

Pan Adam Knapik zapytał, jaka jest różnica w cenie wykonania oznakowania poziomego na drodze normalną farbą, a metodą natryskową, przy użyciu której jest ono uwypuklone.

 

Pan Adam Meller odpowiedział, że cena jest czterokrotnie wyższa. Pytany, na ile ten zabieg termoutwardzalny wystarcza odpowiedział, że generalnie wprowadziliśmy tę metodę w 2014 roku, bo widzimy, że obniża nam to koszty stałe jeśli chodzi o odnawianie oznakowania poziomego. Nie trzeba go odnawiać w systemie corocznym i tak naprawdę od 2014 roku nie poprawialiśmy jeszcze oznakowania poziomego grubowarstwowego. Dodał, że w każdej inwestycji, gdzie jest przewidziane oznakowanie poziome, wprowadzamy oznakowanie grubowarstwowe.

 

Pan Adam Knapik dziękując za wyjaśnienia potwierdził, że rzeczywiście po zimie co roku trzeba malowanie powtarzać i zasugerował, że może warto robić mniej, ale z użyciem technologii grubowarstwowej. Wyjaśnił, że po oddaniu drogi mieszkańcy przede wszystkim zgłaszają uwagi do tego, że nie ma wymalowanych pasów. Zasugerował prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej i wyjaśnianie mieszkańcom, że np. na obecnym etapie nie ma w budżecie środków na ten cel, ale kiedy oznakowanie poziome zostanie wykonane, to zrobimy tak, że przez 10 lat nie będzie trzeba co roku tych pasów odnawiać. Dodał, że jest to bezpieczniejsze, ponieważ jeśli robimy skrajnie, to np. jadąc samochodem w czasie mgły można od razu wyczuć, czy przekracza się oś jezdni.

 

Pan Adam Meller potwierdzając opinię przedmówcy dodał, że na drogach powiatowych nie jest to obligatoryjne i taki obowiązek istnieje tylko w odniesieniu do dróg wojewódzkich oraz krajowych. Niemniej jednak widzimy taką potrzebę, wychodzimy naprzeciw mieszkańcom i staramy się w miarę potrzeb to oznakowanie realizować. Dodał, że ewoluujemy, rozwijamy się i tego oznakowania na sieci dróg powiatowych jest coraz więcej, szczególnie na odcinkach wyremontowanych.

 

Pan Szczepan Nowakowski nawiązując do planowanej przebudowy byłej drogi wojewódzkiej na odcinku Lniano – Laskowice poinformował, że jest prośba ze strony Gminy, aby wówczas ewentualnie podejść do tematu przejścia dla pieszych na osiedlu w miejscowości Gródek. Wyraził opinię, że należałoby również zabezpieczyć pieszych poruszających się na odcinku od strony Drzycimia w kierunku kościoła w Gródku, poprzez wybudowanie tam – wspólnie z Gminą – chodnika. Dodał, że jest taka wola ze strony Rady Gminy w Drzycimiu, która jest gotowa wyłożyć 50% potrzebnych środków i gdyby Powiat sfinansował drugie 50%, to w przyszłym roku zadanie można by było wykonać. Podkreślił, że porusza się tam znaczna liczba pieszych, w tym dzieci oraz osoby starsze.

 

Pan Adam Meller potwierdził, że Wójt złożył wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych w Gródku. W tej sprawie zebrała się komisja, która wyznaczyła miejsce, gdzie to przejście może być w miarę bezpieczne. Dodał, że wczoraj rozmawiał na ten temat z Panem Wójtem, który proponował wykonanie dodatkowo tzw. przejścia aktywnego, czyli „podświetlonego” znaku D-6, niemniej jednak ustalono, że będzie to oznakowane w inny sposób, oczywiście zgodnie z przepisami. Na temat chodnika również rozmawiano: jest to odcinek o długości około 400 m, w dosyć trudnych warunkach terenowych i koszty jego wykonania oszacowano na około 400 tys. zł.

 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono więcej pytań ani uwag.

 

 

 1. Sprawy różne.

Pan Adam Knapik stwierdził, że radni otrzymali już informację, iż planowane wspólne posiedzenie wszystkich komisji, na którym miało być prezentowane wykonanie budżetu za rok 2018, wraz z dyskusją, odbędzie się w przyszłym tygodniu, w środę o godz. 14:00. W porządku tej sesji będą tylko 2 punkty: omówienie wykonania budżetu oraz dyskusja (jeżeli takowa będzie). Stwierdził, że na sesji absolutoryjnej nie przewiduje ponownej prezentacji wykonania budżetu oraz dyskusji, natomiast oczekuje od wszystkich komisji przygotowania opinii, bo jest to potrzebne do podjęcia uchwały absolutoryjnej. Dodał, że radni otrzymali również dokument, który w tym roku będzie procedowany po raz pierwszy, tj. raport o stanie powiatu i przypomniał, że osoby chcące otrzymać ten dokument w formie papierowej powinny to zgłosić do Biura Rady.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska nawiązała do odbytego w kwietniu wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Finansowej, z udziałem przedstawicieli spółek wodnych. W dyskusji właściwie wszyscy pytali o możliwość zagwarantowania przez Powiat jakichkolwiek środków na budowę zastawki, bo patrząc na to jak zmienia się pogoda, jeśli nie mamy za dużo wody, to mamy jej za mało i generalnie jest tendencja do budowania małej retencji. Pan Józef Gawrych informował, że przekazujemy bodajże 50 tys. zł rocznie, natomiast znalazła program, z którego można by było skorzystać i Powiat musiałby być koordynatorem. Jest to program LIFE+ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Są tam już projekty, na których możemy się wzorować i wykorzystać w kolejnych latach. Zwracając się do Starosty poprosiła o przyjrzeniu się temu programowi. Dodała, że w tym roku już nie zdążymy, bo wnioski składa się w październiku, bezpośrednio do Komisji Europejskiej, w wersji elektronicznej angielskiej i niestety wcześniej trzeba też doprowadzić do konsultacji tzw. partnerów społecznych i m.in. interesariuszy czyli np. rolników, którzy są użytkownikami gruntów.

Na pytanie Pana Adama Knapika, czy Komisja wskazała jakieś konkretne lokalizacje odpowiedziała, że przedstawiciele poszczególnych spółek wodnych doskonale wiedzą, jakie są potrzeby i gdzie ewentualnie coś takiego można by było wybudować.

 

Pan Adam Knapik podsumował, że ludzie „w terenie” w naszym powiecie wiedzą, co jest problemem i wiedzą, jak go rozwiązać. Z drugiej strony okazuje się, że jest program, z którego można pozyskać środki i sens wypowiedzi Pani Radnej rozumie tak, żeby zobligować Zarząd Powiatu do współpracy ze spółkami wodnymi, aby móc skorzystać z tych pieniędzy.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska potwierdziła, że chodzi o to, aby w przyszłym roku przygotować już konkretny projekt, z liczbami, rezultatami, aby się w ten program wpasować. Są tam dwa priorytety, środowisko i przyroda to jest bodajże priorytet 1.2 i takie projekty są już realizowane na terenie gmin i powiatów w Polsce od 2013 roku. Jest to szansa pozyskania naprawdę bardzo dużych pieniędzy dlatego, że średnio taki projekt waha się od 2 do 4 mln euro, a więc możemy sobie zamknąć na kilka lat projekt retencjonowania wody na terenie powiatu świeckiego.

 

Pan Adam Knapik po upewnieniu się, że wnioskodawcą musi być samorząd wyraził opinię, że rolą Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury jest wypracowanie wspólnie ze spółkami wodnymi, jakie są potrzeby w tym zakresie i dopiero wówczas samorząd może „obrabiać” taki wniosek.

 

Pani Barbara Studzińska stwierdziła, że musimy przede wszystkim „rozczytać” ten program. Wówczas zobaczymy, jaka jest tam nasza rola jako samorządu i poinformujemy o kolejnym spotkaniu.

 

 

 1. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

Przygotowała: Halina Matwiej

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

 

Informacje

Rejestr zmian