Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku Świeckim

Adres: Czersk Świecki 48, 86-131 Jeżewo

Cele:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
  6. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwijanie aktywności społecznej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
  7. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.
  8. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Data wpisu do KRS 29.03.2019 r

 KRS Nr 0000779261

Informacje

Rejestr zmian