Obwieszczenie z dnia 08.10.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu postanowienia znak AB.673.P.2161.2019 w dniu 08.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie gazociągu ś/c w miejscowości Serock, gm. Pruszcz na działkach nr 399, 92/3, 92/4, 91, 92/1, 160/1, 292, 293, 323/1, 323/2, 487, 421, 496, 428, 452, 535, 449, 537, 538, 548, 662, 545, 429, 671, 670, 672, 669, 668/1, 667, 673, 245/10, 245/13, 546, 573, 628/2, 630, 180, 628/1, 631, 298, 666, 555 w obrębie ewidencyjnym Serock, jednostce ewidencyjnej Pruszcz oraz na działkach nr 88, 80/19, 80/21, 80/23, 80/25, 82/1, 84/7, 83/1, 78/1 w obrębie Wudzyn, gm. Dobrcz” projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgodniono  w części dotyczącej  działek 160/1, 293, 487, 545, 245/13, 546, 573, 628/2, 630, 180, 628/1 w obrębie ewidencyjnym Serock, jednostce ewidencyjnej Pruszcz.

Informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie -08.10.2019 r.

 

Z up. Starosty Świeckiego
Kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa
inż. Justyna Schmidt

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 08.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego AB.673.P.2161.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Podstawa prawna wydania Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami).
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian