Obwieszczenie z dnia 08.10.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 j.t.) zawiadamiam o

wydaniu decyzji nr 11/2019 w dniu 08.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice ETAP 3″ z planowaną lokalizacją na działkach nr: 2/1, 2/2, 5, 12/2, 12/124, 103, 104/2, 17, 125 w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, jednostce ewidencyjnej Jeżewooraz na działkach nr 30, 13 w obrębie ewidencyjnym Lipno, jednostce ewidencyjnej Jeżewo;

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem – działki przed podziałem, w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod rozbudowę drogi):

 1. w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, jednostce ewidencyjnej Jeżewo:
 • działki bez podziału: 2/1 (ark. 2), 2/2 (ark.2), 5 (ark.2), 12/2 (ark.1), 103 (ark.1), 104/2 (ark.1), 17 (ark.1), 125 (ark.1),
 • działki podzielone: 12/124 (ark. 1), (12/125, 12/126);
 1. w obrębie ewidencyjnym Lipno, jednostce ewidencyjnej Jeżewo:
 • działki bez podziału: 30 (ark.2), 13 (ark.1),

Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuję, że zgodnie  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu i Urzędzie Gminy Jeżewo, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu i Gminy Jeżewo.

Z up. Starosty Świeckiego
Kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa
inż. Justyna Schmidt

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 08.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego AB.6740.2.J.1707.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  • Podstawa prawna wydania Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 j.t.).
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian