Obwieszczenie z dnia 07.10.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu postanowienia znak AB.673.Dr.2140.2019 w dniu 2019-10-07 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie i przebudowie sieci zewnętrznych elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie jednostki wojskowej 1580 w Grupie – zadanie 11609 na działkach nr 28/8, 3/152, 3/3, 3/6, 3/103, 3/151, 4/6, 3/149, 28/3 w obrębie ewidencyjnym Grupa Plac, jednostce ewidencyjnej Dragacz”

Informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie – 07.10.2019 r.

Z up. Starosty Świeckiego
Kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa
inż. Justyna Schmidt

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 07.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego AB.673.Dr.2140.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian