Obwieszczenie z dnia 02.07.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. decyzji nr 336/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą cztery kotły olejowo-gazowe w kotłowni olejowo-gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj.:

 • instalacjami: wodociągową, hydrantową, c. o., elektryczną, odgromową, wentylacyjną, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej i przemysłowej,
 • kanałem kablowym ze światłowodem, rurociągiem gazowym i olejowym wraz z estakadami rurociągów, technologicznych, oleju i gazu,
 • konstrukcjami wsporczymi kanałów spalin i kominami,
 • kontenerową stacją pomiaru emisji spalin CEMS,
 • zbiornikiem oleju lekkiego,
 • stacją elektryczną,
 • przebudową istniejącej pompowni oleju lekkiego,

z planowaną lokalizacją na działkach nr 105/79, 105/80, 105/90, 532/1, 532/4, 532/5, 532/6  w obrębie ewidencyjnym Przechowo, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto, oraz na działkach 16/9, 15/2, 41/18, 41/19, 69/7, 79/5, 80/4, 77/4, w obrębie ewidencyjnym Wielki Konopat, jednostce ewidencyjnej Świeciew zabudowie terenu obiektów produkcyjnych (w tym przemysłowych) i zabudowie usługowej;

Dane o wydanej decyzji zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku i jego ochronie pod nr 75/2020

Informuję, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.

Z up. Starosty
Józef Gawrych
Etatowy Członek Zarządu

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 02.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego AB.6740.1.Św.568.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
  • Podstawa prawna wydania art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami)
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian