Klauzula informacyjna – transmisja Sesji Rady Powiatu

Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Świeckiego informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, reprezentowane przez Starostę Powiatu Świeckiego, którego siedziba znajduje się przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, adres e-mail: sekretariat[at]csw[dot]pl, tel. +48 52 56 83 100;
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań Starostwa Powiatowego w Świeciu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Krzysztofem Adrych na adres e-mail: daneosobowe[at]csw[dot]pl
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. C RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Świeciu ustawowych zadań publicznych w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji. Ponadto działalność organów powiatu jest jawna, w związku z czym Rada Powiatu ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady. Udział w obradach sesji Rady Powiatu Świeckiego jest dobrowolny. Dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie:
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
 • osoby trzecie, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Świeckiego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych przepisami RODO oraz innych przepisów przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>