Protokół posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 luty 2019 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji - według załączonej listy obecności. Obecni na posiedzeniu goście:
 1. Karolina Kasica – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
 2. Adam Meller – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
 3. Zbigniew Semrau – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu,
 4. Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
 5. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.
  Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Pan Brunon Han, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające obradować i przedstawił proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie porządku obrad.
 2. Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu Świeckiego.
 3. Planowane inwestycje drogowe. Analiza i stan zaawansowania przetargów na realizację zadań drogowych.
 4. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2019.
 5. Sprawy bieżące.
    Do pkt. 2 Pan Zbigniew Semrau przedstawił Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Zawierające przedstawione dane opracowanie, przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 9/49/19 stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 14.02.2019 r.   Do przedstawionego sprawozdania żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.     Pani Karolina Kasica przedstawiła Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku. Zawierające przedstawione dane opracowanie stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 14.02.2019 r.   Do przedstawionego sprawozdania żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.     Pani Bożena Szydłowska przedstawiła Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2018, w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki, a także informację uzupełniającą do tego sprawozdania. Zawierające przedstawione dane opracowanie, przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 8/44/19 stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29.01.2019 r.   Pani Iwona Manys wyraziła uznanie dla dyrektorów szkół, którzy tak organizują pracę, że osoby niepełnozatrudnione otrzymują nadgodziny i w związku z tym nie konieczności wypłacania tzw. czternastek.   Pan Franciszek Koszowski skomentował, że lepiej płacić za wykonywaną pracę, niż za nic.   Pan Szczepan Nowakowski nawiązał do pytania, jakie zadał na poprzednim posiedzeniu Komisji i poprosił o doprecyzowanie tej kwestii. Przypomniał, że Pani Dyrektor powiedziała, iż nie da się kształcić młodzieży w zawodach technicznych, nie zatrudniając nauczycieli emerytowanych; zapytał, czy sytuacja w powiecie rzeczywiście jest tak zła i nie mamy odpowiedniej kadry.   Pani Bożena Szydłowska potwierdziła, że od dyrektorów szkół, do których należy zatrudnianie nauczycieli wie, iż są z tym trudności. Dodała, że nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem i brak nauczycieli w kształceniu zawodowym to problem krajowy. Można powiedzieć, że zawody wprowadza się „pod kadrę”, ale rzeczywiście aby kształcić w danym zawodzie trzeba mieć mistrza, który tych uczniów poprowadzi i z tym jest problem. Przyznała, że kiedyś była tendencja, aby kształcić w liceach ogólnokształcących i upowszechniać ten typ szkół (kosztem kształcenia zawodowego). Obecnie trudno o odpowiednich fachowców, bo wiadomo, że taka osoba nie zrezygnuje z dobrze płatnej pracy w przedsiębiorstwie, aby zatrudnić się w szkole, gdzie wynagrodzenie jakie może uzyskać jest znacznie niższe.   Pan Franciszek Koszowski powiedział, że dobrą tendencją jest, że w szkołach zatrudnia się fachowców z firm (praktyków). Mają oni też uprawnienia pedagogiczne i dają gwarancję, że uczeń będzie profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w danym zawodzie.   Do przedstawionego sprawozdania więcej merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono. Następnie, z uwagi na nieobecność Skarbnika, przystąpiono do realizacji pkt.3     Do pkt.3 Pan Adam Meller przedstawił informację: „Planowane inwestycje drogowe. Analiza i stan zaawansowania przetargów na realizację zadań drogowych”. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni stanowi załącznik do protokołu.   Pani Angelika Macura zapytała, czy przebudowa dróg 239 i 238 będzie realizowana etapami, w ciągu 3 lat.   Pan Adam Meller poinformował, że w ubiegłym roku wykorzystaliśmy ponad 1 mln zł na dokumentację i niewielki remont odcinka drogi 238, natomiast przez najbliższe 4 lata: 2019, 2020, 2021 i 2022 będziemy otrzymywać dotację rzędu 4,5 mln zł i to zadanie realizować.   Pan Dariusz Woźniak potwierdził słowa przedmówcy.   Pan Franciszek Koszowski dodał, że jest podjęta uchwała Sejmiku i mamy podpisaną umowa z Marszałkiem Województwa na taki, a nie inny sposób finansowania.   Pan Adam Meller stwierdził, że oczywiście mając dokumentację, która za chwilę będzie gotowa chcielibyśmy otrzymać większą pulę środków, ale musimy też patrzeć na możliwości finansowe innego samorządu. Zadanie o takiej nazwie będzie więc umieszczane w kolejnych budżetach i pieniądze będą dzielone na obie ww. drogi. Droga 238 (Osie – Warlubie) wygląda trochę gorzej i odbywa się tam dość ciężki ruch tranzytowy, z kolei droga 239 przechodzi przez dwie gminne miejscowości i są naciski, aby te zadania realizować. Zapowiedział, że chciałby wykonywać te inwestycje międzywęzłowo: teraz Błądzim – Lniano, potem np. Lniano-Drzycim itd., natomiast nie wie, czy uda się idealnie „wstrzelić” w dotacje, bo koniunktura zmienia się z miesiąca na miesiąc, w kolejnych przetargach ceny są bardzo różne a rozbieżności pomiędzy najwyższą a najniższą ofertą dochodzą do 50%. Podkreślił, że z tego względu ważny jest czas, żeby przetargi ogłaszać na początku roku.   Pan Wiesław Bagniewski przypomniał, że zgodnie z podpisaną umową na te drogi mamy w sumie otrzymać 20 mln zł. Następnie zapytał, ile kilometrów liczą te odcinki i ile kosztuje przebudowa 1 km drogi.   Pan Adam Meller odpowiedział, że 40 km, natomiast co do kosztu 1 km, to nie można tego tak określić. Na stwierdzenie Wicestarosty, że musimy się zmieścić w kwocie 500 tys. zł skomentował, że jest to wartość szacunkowa, natomiast na poszczególnych odcinkach koszty będą się kształtować różnie. Stwierdził, że tam, gdzie droga przechodzi przez miejscowości koszty będą rzędu 800 tys. zł/km i wymienił jakie prace trzeba będzie wykonać, natomiast tańsze będą odcinki przebiegające np. przez tereny leśne, gdzie ograniczymy się do niezbędnych prac i wydamy może połowę tej kwoty. Wiadomo, że nie są to kwoty, które w pełni nas satysfakcjonują, natomiast nie widzieliśmy możliwości przebudowy tych dróg przez Zarząd Województwa. W związku z tym stwierdziliśmy, że te 20 mln zł to nie są pieniądze, które w 100% spełnią oczekiwania naszych mieszkańców, ale dzięki nim na pewno poprawimy tą infrastrukturę na najbliższe kilkanaście lat.   Pan Dariusz Woźniak dodał, że przez 20 lat Samorząd Województwa wykonał na terenie naszego powiatu około 6 km dróg, a dzięki temu rozwiązaniu przez 4 lata będziemy mieli przebudowanych 40 km.   Pan Szczepan Nowakowski nawiązując do zamiaru przystąpienia do przebudowy drogi Tleń – Lniano i Błądzim – Lniano wyraził opinię, że powinno tam zostać wyciętych kilkadziesiąt drzew i zapytał, czy w tej kwestii będziemy podejmować jakieś działania. Dodał, że na odcinku z Błądzimia do Lniana jest np. kilka newralgicznych punktów, wymagających natychmiastowej interwencji (drzewa są chore, a ponadto stanowią zagrożenie dla poruszających się po jezdni).   Pan Adam Meller odpowiedział, że zawsze przy okazji inwestycji wycinamy drzewa. Wyjątkiem są przypadki, kiedy przy drodze nie ma drzew, natomiast mają one charakter incydentalny, ponieważ generalnie nasza sieć jest o tyle specyficzna, że niemal każdy odcinek drogi charakteryzuje się szpalerem drzew rosnących w poboczu. Przyznał, że jest to problem; wydaje się na to ogromne środki, które tak naprawdę powinny być przeznaczane na naprawę nawierzchni i poprawę BRD. Gminy oraz sołectwa naciskają na nas w kwestii usuwania posuszu z przydrożnych drzew, co jest bardzo kosztowne, zwłaszcza w odniesieniu do alei chronionych. Tak jest w przypadku drogi Tleń – Lniano. Bodajże od 3 lat prowadzimy dialog z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która blokuje wycinkę drzew przy drogach, a szczególnie jeżeli chodzi o aleje. Omawiana aleja liczy około 800 sztuk lip w różnym stanie zdrowotnym. Mówiąc o przebiegu prowadzonych w tej sprawie rozmów podsumował, że RDOŚ stoi na stanowisku, iż omawiana aleja lipowa jest w bardzo dobrym stanie – jest jedyną w okolicy zachowaną w takim stanie sanitarnym. Jednocześnie dodał, że z upływem czasu ta sytuacja nieco się zmieniła i teraz, przy okazji dokonywania wizji lokalnych opinie poszczególnych pracowników RDOŚ są bardzo różne. Zarówno Rada Gminy, jak i tamtejsi mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za usunięciem jak największej ilość drzew, ale z drugiej strony jest też głos społeczny m.in. pszczelarzy, czy leśników, którzy wskazują, że w ten sposób niszczymy ekosystem, a więc w tej materii zdania zawsze są podzielone. Reasumując stwierdził, że nie pamięta dokładnej liczby drzew, które zostaną usunięte przy drodze Błądzim – Lniano, ale będzie to kilkadziesiąt sztuk – te, które faktycznie zagrażają bezpieczeństwu. Jeśli chodzi o drogę Tleń – Lniano, to z alei zniknie około 120 sztuk – drzewa, które znajdują się na łukach, zasłaniają wyjazdy, podnoszą nawierzchnię, albo z uwagi na stan sanitarny, w jakim się znajdują powinny być jak najszybciej usunięte. Przypomniał, że odcinek Tleń – Lniano realizujemy na długości 6,6 km, tj. od Lniana do skrzyżowania na Jakubowo. Następny odcinek, czyli do miejscowości Tleń będzie kolejnym etapem, który chcielibyśmy wykonać wraz z obiektem mostowym w miejscowości Wierzchy i planujemy pozyskać na ten cel środki z rezerwy subwencji ogólnej.   Pan Andrzej Kowalski:
 1. Zwracając się do Skarbnika zapytał, czy byłoby możliwe, aby na kolejne posiedzenie Komisji przygotował dla radnych informacje dot. struktury finansowania poszczególnych inwestycji drogowych, które zostały wymienione.
 2. Nawiązując do planowanej realizacji odcinków dróg przechodzących przez duże miejscowości (Lniano, Drzycim, Laskowice) zwracając się do Wicestarosty zapytał, czy odbyły się już rozmowy z Wójtami odnośnie współfinansowania tych inwestycji.
 3. Zapytał, czy wśród dróg, które obecnie realizujemy są robione jakieś chodniki, które znajdują się poza terenem zabudowanym.
  Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że nie stanowi to problemu i zadeklarował, że przygotuje taką informację.   Pan Adam Meller odpowiedział, że na razie projektujemy odcinek drogi 239, więc nie znamy jeszcze ostatecznych kosztów. Dopiero wyselekcjonowaliśmy odcinek Błądzim – Lniano, bo na niego mamy pieniądze; zależy nam, aby go „wyciągnąć” z całej dokumentacji i uruchomić procedurę przetargową. Projektujemy tam chodnik tylko od „białej tablicy” (wjeżdżając od strony Błądzimia), na długości około 400-500m. Ocenił, że pytanie jest zasadne, bo faktycznie przechodzimy przez centrum Lniana, natomiast jest to zadanie spoza planu drogowego, więc nie mieliśmy okazji negocjować dotacji ze strony samorządów gminnych. Kiedy będziemy znać ostateczne koszty i okaże się, że przewyższają one nasze możliwości finansowe, wówczas na pewno będziemy musieli rozmawiać o tym z Gminami, szczególnie o miejscach, w których dana droga jest główną drogą w gminie. Mówimy m.in. o centrum Lniana i Drzycimia, a przebudowa tych dróg istotnie zmieni charakter miejscowości.   Pan Franciszek Koszowski dodał, że w Drzycimiu planowana jest wymiana kanalizacji i uzgodniliśmy z Wójtem, że z wyprzedzeniem poinformujemy go, kiedy zamierzamy rozpocząć przebudowę drogi, aby Gmina mogła wykonać te prace przed zmianą nawierzchni. Odnośnie przebudowy dróg przejętych od samorządu województwa stwierdził, że na razie nie jest przewidziany udział finansowy gmin, bo zakładamy, że sfinansujemy je z dotacji przekazanej przez Marszałka. Wyraził opinię, że biorąc pod uwagę standard tych dróg i prace, jakie należy tam wykonać środki, które na ten cel otrzymamy powinny okazać się wystarczające. W kwestii drzew powiedział, że jeśli droga, którą przebudowujemy wymaga poszerzenia, aby osiągnąć standard, to zakładamy wycinkę wszystkich drzew z jednej strony jezdni i tam, gdzie jest to możliwe uzyskujemy na to zgodę, natomiast największy problem stanowi wspomniana aleja lipowa koło Lniana.   Pan Szczepan Nowakowski stwierdził, iż niepokoi go, że tak łatwo „odpuszczamy” jeśli chodzi o wycinkę drzew. Krytycznie odniósł się do opinii o konieczności ochrony drzew znajdujących się w pasie drogowym i dodał, że gdyby drzewa w tej alei zostały wycięte zanim została ona objęta ochroną, to obecnie nie mielibyśmy problemu.   Pan Adam Meller zwrócił uwagę, że być może wspomniane przez radnego tabliczki informacyjne zostały zawieszone stosunkowo niedawno, natomiast znajdujące się na naszym terenie aleje mają po kilkadziesiąt lat. Nie zgodził się z opinią przedmówcy, że zbyt łatwo rezygnujemy i przypomniał, że 3 lata temu wystąpiliśmy o pozwolenie na wycinkę wszystkich drzew z jednej strony jezdni. Obecnie mamy zgodę na usunięcie 120 sztuk, co jest pewnym kompromisem i szacuje, że w następnych latach wycinane będą kolejne. Dodał, że na nas spoczywa obowiązek dbania o aleje oraz ich pielęgnacja, z czym wiążą się znaczne koszty. Jednoznacznie stwierdził, że jest przeciwnikiem drzew rosnących w poboczu i gdyby to od niego zależało, wyciąłby wszystkie drzewa w odległości 3 metrów od krawędzi jezdni. Pobocze drogi nie jest miejscem dla rosnącego wielkiego drzewa, bo jest to niebezpieczne.   Pan Franciszek Koszowski stwierdził, że również jest zdania, że drzewa powinny być sadzone poza pasem drogi, natomiast przypuszcza, że gdybyśmy nawet we własnym gronie zapytali o opinie na ten temat, to zwolenników wycinki drzew będzie tylu, co i przeciwników.   Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zasugerowała, że tam, gdzie są aleje nie powinno się robić asfaltu.   Pan Adam Meller poinformował, jak w takiej sytuacji postąpiono na zachodzie Europy. Podał przykład Finlandii, gdzie cenną przyrodniczo chronioną aleję całkowicie zamknięto dla ruchu samochodowego, przeznaczając ją do jazdy rowerem itp., a obok wybudowano nową drogę. Skomentował, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, niestety dla nas nierealne biorąc pod uwagę koszt. Przypomniał, jak wygląda planowanie inwestycji drogowych, podkreślając ograniczone możliwości finansowe i długość sieci drogowej; mamy 600 km dróg, co sytuuje nas w czołówce powiatów w kraju (na 400 powiatów bodajże tylko 10 ma większą sieć drogową od nas). Zwrócił uwagę, że przebudowując nawet 30 km rocznie i tak potrzebujemy wielu lat, żeby objąć pracami wszystkie drogi, a niestety trwałość tego, co wykonamy też jest ograniczona i nie wystarczy to „na zawsze”.   Pani Katarzyna Kaczmarek- Sławińska nawiązała do sytuacji alei w Bochlinie, będącej w bardzo dobrym stanie. Jest to droga gminna, przy której rosną bardzo stare lipy, mające po 250 lat. Zasygnalizowała, że w trakcie spotkania wiejskiego jeden z właścicieli przylegających do niej działek stwierdził, że „załatwi” wycinkę tych wszystkich drzew. Podkreśliła, że pozostałe 50 osób obecnych na sali było temu zdecydowanie przeciwnych.   Pan Roman Witt zwrócił uwagę, że nie jest tak łatwo wyciąć drzewa.   Pan Adam Meller skomentował, że opisana sytuacja stanowi potwierdzenie tego, iż zdania są podzielone.   Pan Franciszek Koszowski stwierdził, że znaczenie ma rodzaj drzew, jakie rosną przy drodze, krytycznie oceniając sadzenie topoli, co swego czasu miało miejsce. Zgodził się, że należy chronić rosnące w alejach szlachetne drzewa, takie jak jarząb, dąb czy lipa. Jednocześnie przywołał przykład alei jarzębów szwedzkich rosnących na trasie z Łowina do Serocka, które są ogołocone z gałęzi do samych pni i postawił pytanie o sens pozostawiania drzew w takim stanie.   Pan Adam Meller wyjaśnił, że w objęciu ochroną nie zawsze chodzi o samo drzewo, ale również o żyjące na nim owady, mchy itd.   Pan Wiesław Bagniewski zwrócił uwagę, że sadzenie drzew przy drogach miało sens, bo dzięki temu grunty nie pustynniały, a jeżeli wszystko wytniemy, to wiejący wiatr doprowadzi do tego, że na polach powstanie pustynia.   Pan Adam Meller przyznał, że drzewa pełniły bardzo różnorakie funkcje: wskazywały drogę, zacieniały jezdnię, zasłaniały przed bombardowaniami itd. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas taką drogą jeździł np. jeden wóz konny dziennie; obecnie mamy 3 tys. pojazdów na dobę, z czego połowa to tiry, a poboczem drogi dzieci chodzą do szkoły. Wiadomo, że te interesy zawsze będą rozbieżne.   Pan Franciszek Koszowski powiedział, że musi być zachowany zdrowy rozsądek.   Pan Zbigniew Kapusta wyraził opinię, że największą szkodą była wycinka wierzb śródpolnych. Dodał, że kiedyś każdy rów odprowadzający wodę do Mątawy był obsadzony wierzbami, a teraz całe niziny są ogołocone. To jest istotna strata dla środowiska, natomiast nie możemy żałować kilku przydrożnych drzew, na których zabijają się ludzie, bo rzeczywiście dochodzi do wielu wypadków śmiertelnych.   Pan Adam Meller skomentował, że musimy sobie uświadomić, że ludzie również są częścią tego ekosystemu.   Pan Roman Witt zgodził się, że rosnące przy jezdni drzewa psują nawierzchnię, ale jednocześnie są one pomocne np. w czasie mgły, bo wytyczają drogę i jeżeli nie są namalowane białe linie, to bez drzew nie da się jechać.   Pan Zbigniew Kapusta odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że można zostawić te drzewa, które wyznaczają granice jezdni. Dodał również, że wszystkie lipy przy drodze 1218C są tak chore, że jedyny zielony element to jemioła znajdująca się w ich koronach, a reszta jest sucha. Jednocześnie wyraził opinię, że sytuacja jeśli chodzi o wycinkę i tak jest o wiele lepsza niż 2-3 lata temu. Przypomniał, że przy okazji przebudowy drogi Wielki Lubień – Nowe wycięcie jakiejkolwiek lipy stanowiło ogromny problem i mimo, że drzewo było suche i tak nie było można uzyskać pozwolenia na jego usunięcie.   Pan Brunon Han wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu w dyskusji poprosił Dyrektora PZD o przesłanie zainteresowanym radnym za pośrednictwem Biura Rady mapy, którą otrzymał. Ocenił, że jest to bardzo dobry materiał dla członków Komisji, pomocny szczególnie dla osób, które znają tylko swoje gminy oraz sąsiadujące i dający rozeznanie odnośnie całego powiatu.   Pan Adam Meller zadeklarował, że wyśle mapę z wykazem dróg (będzie odnośnik, jaka jest nazwa drogi).   Pan Brunon Han zasugerował, że będzie można nanieść tam sobie wszystkie prace, które są teraz realizowane.     Do pkt.2 c.d. Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019. Projekt stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19.02.2019 r.   Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.     Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt Rady Powiatu Świeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizację zadania związanego z likwidacją barier transportowych. Projekt stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 14.02.2019 r.   Do projektu uchwały żadnych merytorycznych uwag i zapytań nie zgłoszono.   Pan Brunon Han zapytał Skarbnika, czy jest znany powód zwiększenia subwencji oświatowej o tak dużą kwotę.   Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że z opisu Ministra Finansów wynika, że powinna ona zabezpieczyć podwyżki z ubiegłego roku, które będą również skutkować w roku 2019 oraz 5% podwyżki od stycznia 2019 roku. W kalkulacji tej kwoty nie ma środków na żadne inne podwyżki, o jakich spekuluje się w mediach itd. Wymieniając możliwe przyczyny wzrostu subwencji zaznaczył, że na razie są to tylko dywagacje, gdyż nie mamy jeszcze metryczki; po jej otrzymaniu będzie to można precyzyjnie określić. Wskazał, że ostatecznie liczba uczniów wg stanu na 30 września jest nieco wyższa w stosunku do pierwotnego naliczenia (tj. wg stanu na dzień 10 września), co również wpływa na wzrost kwoty subwencji. Generalnie, biorąc pod uwagę poprzednie lata potwierdza się tendencja, że ostateczna subwencja oświatowa dla powiatu jest zawsze większa niż pierwotna, natomiast pozytywnie zaskoczyła nas wysokość tej kwoty. Dzięki temu mamy większą pewność, że środki, które zabezpieczyliśmy na płace okażą się wystarczające.     Do pkt. 4 Pan Brunon Han rozdał obecnym i omówił proponowany plan pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki na 2019 rok, zwracając uwagę na dokonane korekty w stosunku do materiału przedłożonego na poprzednim posiedzeniu.   Pan Zbigniew Kapusta nawiązując do zamiaru omówienia z udziałem Dyrektora ZDW inwestycji planowanych na drogach wojewódzkich, jako przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego poprzedniej kadencji poinformował, że mimo kilku prób zaproszenia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich i przekładania terminów posiedzeń, takie spotkanie nie doszło do skutku. Wyraził opinię, że w tej kadencji będzie podobnie i temat nie zostanie zrealizowany.   Pan Brunon Han stwierdził że nie można już dziś zakładać, że tego nie zrealizujemy. Zobowiązał się, iż podejmie starania, aby takie spotkanie doszło do skutku i zasugerował, że zamierza na nie zaprosić również radnego sejmiku, Pana Tadeusza Pogodę, który przewodniczy Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.   Pan Adam Meller zwrócił uwagę, że ryzykowne jeżeli chodzi o realizację w ramach jednego wyjazdu jest zapoznanie się ze stanem budynków i zaplecza szkół oraz dróg. Komisja poprzedniej kadencji na szybki objazd dróg wymagających remontów musiała poświęcić kilkugodzinne posiedzenie, a jej członkowie i tak nie widzieli wszystkiego.   Pan Brunon Han powiedział, że oczywiście nie chodzi o wszystkie drogi, tylko związane z daną częścią powiatu i zwrócił uwagę, że w sumie planuje 5 wyjazdów. Tworząc propozycję był zdania, że wszystkie wyjazdy mają na celu nie tylko zobaczyć budynki, ale również (przy okazji) przyjrzeć się drogom. Uwzględniając sugestie Członków Komisji zdecydowano, aby te zagadnienia rozdzielić. Stwierdził, że przede wszystkim planuje zobaczyć drogi wymagające remontów. Wyjaśnił, że od 2020 roku będziemy pracować nad nowym planem drogowym i jego zamysłem było, żeby wszyscy Członkowie Komisji mieli pogląd na stan dróg na terenie całego powiatu. Trzeba to najpierw zobaczyć, a potem umiejętnie, rozsądnie rozplanować środki, które będziemy posiadać. Ustalono, że trasa objazdu będzie opracowana w porozumieniu z Dyrektorem PZD.   Pan Franciszek Koszowski zwrócił uwagę, że w nowym planie trzeba też uwzględnić możliwości Gmin.   Po dyskusji plan pracy Komisji na 2019 rok został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu (Uchwała Nr 3/19).     Do pkt. 5 Pan Andrzej Kowalski nawiązując do planów przystąpienia w 2020 roku do przygotowania nowego programu drogowego zasugerował, aby już teraz rozmawiać na ten temat z wójtami oraz burmistrzami. Chodzi szczególnie o samorządy, na terenie których drogi będziemy przebudowywać jako pierwsze, tj. w latach 2020-2021, aby mogły one zaplanować w swoich budżetach odpowiednie środki.   Pan Franciszek Koszowski zwrócił uwagę, że jeżeli nie będzie drugiego naboru wniosków na drogi lokalne, to zostaną jeszcze 2 wnioski, które miały być złożone w tym roku (Pruszcz-Brzeźno i Świekatowo-Serock). Mamy przygotowaną pełną dokumentację na te zadania i jest to zgodne z planem drogowym. Jeśli tak się stanie, to jego realizacja przesunie się w czasie. Poinformował, że rozmawiał już z wójtami i wszyscy mają przygotować propozycje dróg, jakie chcieliby w nowym planie umieścić; radni również przedstawią swoje sugestie, natomiast istotny jest montaż finansowy. Powołując się na własne doświadczenie jako Wójta zwrócił uwagę, że drogi na terenie Gminy Pruszcz zostały ujęte w końcówce tego planu, ponieważ wcześniej Gmina miała inne wydatki inwestycyjne oraz zobowiązania, przez co nie było jej stać, aby wówczas partycypować w kosztach przebudowy dróg powiatowych. Trzeba znaleźć konsensus możliwości powiatu oraz gmin i odpowiednio rozłożyć w czasie realizację tych zadań. Reasumując zaznaczył, że wszyscy wójtowie o tym wiedzą, mają przygotować propozycje i w tym roku pozbieramy dane do nowego planu drogowego. Jednocześnie zastrzegł, że nie zaproponujemy uchwalenia nowego planu, dopóki obecny nie będzie zrealizowany, żeby być fair wobec tych, którzy są w tym planie umieszczeni.   Pan Andrzej Kowalski zwrócił uwagę, że nastąpiła zmiana na stanowisku Burmistrza oraz Wiceburmistrza Świecia i zasugerował konieczność podjęcia rozmów z nowymi władzami na temat czekającej nas przebudowy ul. Wojska Polskiego.   Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że dziś rozmawiał z Burmistrzem Kułakowskim. Następnie zasygnalizował, jakie prace należy wykonać i w jakim terminie. Dodał, że Gmina deklarowała, że będzie w tym zadaniu partycypować i jest to nadal aktualne. Odnośnie ubiegania się o dofinansowanie zapowiedział, że w tym programie mają być dostępne większe środki i prawdopodobnie bez limitu składanych wniosków (obecnie powiat może złożyć wnioski na 2 zadania, a gmina na 1). Na przykładzie Gminy Osie przypomniał, że przekazywaliśmy gminom zarządzanie naszymi drogami i udzielaliśmy im dofinansowania, aby mogły pozyskać środki zewnętrzne na ich przebudowę. To rozwiązanie pozwalało przyspieszyć realizację naszego planu drogowego. Dodał, że jeśli gminy – z różnych przyczyn – w danym roku nie będą chciały składać swoich wniosków, to możemy tę formułę kontynuować.   Pan Andrzej Kowalski zwracając się do Dyrektora PZD zapytał, jak wygląda realizacja obowiązującego obecnie programu drogowego w kwestii zakładanego przekazywania poszczególnych odcinków dróg gminom.   Pan Adam Meller potwierdził, że było kilka dróg, które planowaliśmy przekazać gminom. Dodał, że częściowo to założenie udało się zrealizować i wymienił odcinki, które zostały przekazane. Wyraził opinię, że teraz najlepszym rozwiązaniem byłaby rozmowa z samorządem województwa i przekazanie im (po wyremontowaniu) dróg, które mają charakter wojewódzki.   Pan Zbigniew Kapusta zapytał, czy problem stanowi przekazanie, jeżeli droga powiatowa leży na terenie dwóch gmin.   Pan Adam Meller odpowiedział, że nie i tak właśnie zrobiliśmy z drogą Plewno-Kawęcin, której 4 km odcinek leżał na terenie Gminy Bukowiec, a 2,5 km na terenie Gminy Drzycim. Zmieniliśmy jej kategorię – konieczne było podjęcie jednej uchwały więcej i włączenie się w to jeszcze jednego samorządu (Rady Powiatu Świeckiego i 2 Rad Gmin).   Pan Franciszek Koszowski zwrócił uwagę, że zawarty w kryteriach oceny wniosków warunek łączenia się z drogą wyższego rzędu jest preferowaniem gmin. Większość naszych dróg powiatowych łączy się z innymi naszymi drogami, natomiast gminy mają o tyle łatwiej, że jeśli ich droga łączy się z powiatową, to otrzymują punkty za to kryterium. Ocenił, że niektóre z kryteriów są bezzasadne i poinformował, że zgłaszaliśmy do Związku Powiatów Polskich propozycje ich zmiany. Wyraził opinię, iż jednym z argumentów powinna być długość sieci dróg w powiecie, bo nie zgadza się z tym, że takie same kryteria mają obejmować np. Powiat Chełmiński, który ma 150-200 km dróg i Powiat Świecki, który ma ich prawie 600 km.   Pan Brunon Han przypomniał, że w ubiegłej kadencji Komisja Infrastruktury wystąpiła do Urzędu Miasta o zmianę oznakowania ul. Sikorskiego w Świeciu i zwracając się do Dyrektora PZD zapytał, czy udzielono na to odpowiedzi. Poprosił także o informację, gdzie radni mogą znaleźć, jak wygląda „mapa drogowa” na lata 2014 – 2020.   Pan Adam Meller doprecyzował, że sprawa dotyczyła możliwości parkowania tu aut. Stwierdził, że o ile pamięta uzyskaliśmy informację, że po zakończeniu budowy obiektów mieszkalnych powstanie duży parking wewnętrzny i nie będzie tego problemu. W związku z powyższym nie przystąpiono do zmiany organizacji ruchu. Odnośnie drugiego z pytań zadeklarował, że wysyłając mapy poglądowe wraz z wykazem dróg przygotuje również krótkie podsumowanie planu. Zaznaczył, że od momentu jego uchwalenia w 2013 roku wszystko ewoluowało i to zdecydowanie na korzyść; robimy dużo więcej i w nieco innej technologii, niż zakładaliśmy w planie, ponieważ przewidywaliśmy też technologie remontowe, których tak naprawdę w ogóle nie robiliśmy. To też jest przyczyną, dla której ten plan trochę się poprzesuwał, ale generalnie realizacja jest naprawdę na dobrym poziomie.   Pan Franciszek Koszowski dodał, że od poprzedniej kadencji ceny inwestycji wzrosły o 100% i właściwie nie ograniczyło to realizacji planu drogowego, bo wykonujemy go zgodnie z założeniami. W kwestii parkingu nawiązał do przeprowadzonej dziś rozmowy z Burmistrzem Świecia i poinformował, że na tym terenie (z drugiej strony) powstaną 43 miejsca parkingowe; koszt inwestycji to 750 tys. zł i jeszcze w tym roku będzie ona zrealizowana.   Następnie dyskutowano na temat planów przebudowy ul. Wojska Polskiego w Świeciu, w tym możliwości pozyskania środków zewnętrznych i zakresu prac oraz zakładanym zaangażowaniu ze strony Gminy Świecie. Odniesiono się również do kwestii kolei, w tym istniejącej infrastruktury oraz odpowiedniego skomunikowania miejscowości na terenie powiatu.   Na tym posiedzenie zakończono.   Protokolant: Halina Matwiej Biuro Rady  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Brunon Han)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>