Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 34/226/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy – ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu wyłonionemu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Świecie Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 34/225/19 w sprawie zawarcia umowy współpracy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminami Świecie, Pruszcz, Warlubie, Drzycim, Lniano, Bukowiec, Dragacz, Osie, Jeżewo, Świekatowo, Nowe dotyczącej kierowania mieszkańców do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 34/224/19 w sprawie: przedłużenia umowy użyczenia Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 33/223/19 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 33/222/19 w sprawie zmiany umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Lniano dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 33/221/19 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 33/220/19 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 33/219/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 33/218/19 w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Zarządu Nr 33/217/19 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Rady Nr XII/72/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Rady Nr XII/71/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Rady Nr XII/70/19 w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Rady Nr XII/69/19 w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Rady Nr XII/68/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 28.08.2019 Uchwała Zarządu Nr 31/216/19 w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od km 0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 12+509 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2019 Decyzja Zarządu Nr 30/d.19/19 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2019 Uchwała Zarządu Nr 30/215/19 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2019 roku z zakresu kultury Szczegóły
Akty prawne 22.08.2019 Uchwała Zarządu Nr 30/214/19 w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic wraz z infrastrukturą na terenie poniżej ul. Petelskiego w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 Uchwała Zarządu Nr 30/213/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły